Η ΛΑΕ και η Περιφέρεια Αττικής

 

«Στα δύο η ΛΑΕ στην Περιφέρεια Αττικής» ήταν ο τίτλος άρθρου της Εφημερίδας των Συντακτών στις 17/12 που εύλογα προκάλεσε πολύ συζήτηση και προβληματισμό,  καταρχήν στα μέλη της ΛΑΕ που μάθαιναν από τις εφημερίδες για το διχασμό της στάσης των συμβούλων της ΛΑΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής που θα συζητούσε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2016.

Πιο συγκεκριμένα 4 σύμβουλοι της Περιφέρειας με αναφορά στην ΛΑΕ (Φ. Νικολιδάκη, Μ. Κούκα, Α. Βασιλάκη, Ζ. Ράϊκου) υπογράφουν κείμενο μαζί με τον Μ. Μαντά της ΚΟΕ που εξηγεί τους λόγους που καταψηφίζουν τον νέο προϋπολογισμό που κατέβασε η Ρένα Δούρου και η «Δύναμη Ζωής».

Το κείμενο, στα βασικά του σημεία, αναφέρει:

«Ο προϋπολογισμός που εισηγείται η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, παρά τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά

1.    Είναι εναρ­μο­νι­σμέ­νος με τις απαι­τή­σεις της συμ­φω­νί­ας με τους δα­νει­στές, δηλ. με το 3ο μνη­μό­νιο.

2.    Είναι πει­θή­νιος στις απαι­τή­σεις του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου των ΟΤΑ και της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης.

3.    Είναι συ­νε­πής στις δε­σμεύ­σεις προς τα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα.

4.    Δεν έχει καμιά πρό­βλε­ψη για την ανά­πτυ­ξη της Ατ­τι­κής, που είναι η με­γα­λύ­τε­ρη πε­ρι­φέ­ρεια της χώρας, αφού η διοι­κού­σα πα­ρά­τα­ξη απέ­φυ­γε συ­στη­μα­τι­κά την εκ­πό­νη­ση σχε­δί­ου που να ανα­φέ­ρε­ται συ­νο­λι­κά στο Νομό Ατ­τι­κής και να βα­σί­ζε­ται στα συ­γκρι­τι­κά του πλε­ο­νε­κτή­μα­τα.

5.    Δεν είναι καν δια­χει­ρι­στι­κός, γιατί και η δια­χεί­ρι­ση, πε­ριέ­χει ένα επί­πε­δο πο­λι­τι­κών απο­φά­σε­ων. Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής για το 2016 είναι η επι­το­μή της διεκ­πε­ραί­ω­σης των γρα­φειο­κρα­τι­κών δια­δι­κα­σιών που επι­βάλ­λει ο Καλ­λι­κρά­της. Και σιωπά, ακόμη και για την ανά­γκη κα­τάρ­γη­σής του.

Ως πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι, που εκλε­χτή­κα­με με την Δύ­να­μη Ζωής, πα­ρα­κο­λου­θού­με 15 μήνες τώρα την πιο ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή δια­δι­κα­σία σε λει­τουρ­γία θε­σμι­κού ορ­γά­νου.

[…]

Στο ΠΣ Ατ­τι­κής δεν ήρθε ποτέ η ΜΠΕ για τον Απο­τε­φρω­τή­ρα των Το­ξι­κών και Επι­κίν­δυ­νων Ια­τρι­κών Απο­βλή­των που λει­τουρ­γεί στη Φυλή.

[…]

δεν ήρθε ποτέ Με­λέ­τη για τη λει­τουρ­γία του ΧΥΤΑ Φυλής

[…]

δεν ήρθε ποτέ η ΜΠΕ για το ΧΥΤΑ Γραμ­μα­τι­κού. Ένας ΧΥΤΑ που κα­τα­σκευά­ζε­ται κατά πα­ρά­βα­ση των όρων της επι­στή­μης και της τε­χνι­κής…

Δεν ήρθε ακόμη η με­λέ­τη για το γή­πε­δο της ΑΕΚ, ενώ η Δι­κέ­φα­λος ΑΕ απαι­τεί την κα­τα­σκευή του με χρήση μέ­ρους τους Άλ­σους Φι­λα­δέλ­φειας, που εκτός των άλλων ση­μαί­νει και υπο­γειο­ποί­η­ση των οδών Πα­τριάρ­χου Κων­στα­ντί­νου και Φωκών για την κα­τα­σκευή πάρ­κινγκ VIP του νέου γη­πέ­δου, κα­τα­στρο­φή του προ­σφυ­γι­κού οι­κι­σμού και με­τα­τό­πι­ση του κέ­ντρου της πόλης! Η με­λέ­τη για την υπο­γειο­ποί­η­ση των 2 κε­ντρι­κών δρό­μων της Ν. Φι­λα­δέλ­φειας ση­μαί­νει επι­πλέ­ον 15.000.000 ευρώ, που θα τα επω­μι­στεί η Πε­ρι­φέ­ρεια.

Κι όμως, στον προ­τει­νό­με­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, που τηρεί όλες τις μνη­μο­νια­κές δε­σμεύ­σεις για μεί­ω­ση δα­πα­νών και τη δια­τή­ρη­ση πι­στω­τι­κού υπο­λοί­που, πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα σκαν­δα­λώ­δη ποσά των 20.000.000 ευρώ για την Δι­κέ­φα­λος ΑΕ, τα 7.000.000 ευρώ για την ΠΑΕ Πα­να­θη­ναϊ­κός, τα σχε­δόν 4.000.000 ευρώ (δι­πλα­σια­σμός από το 2015) για τον ΧΥΤΑ Γραμ­μα­τι­κού.

[…]

Ρω­τά­με: γιατί η Δύ­να­μη Ζωής, σε αντί­θε­ση με το πρό­γραμ­μα που πρό­τει­νε στους πο­λί­τες της Ατ­τι­κής, απο­δέ­χε­ται αδια­μαρ­τύ­ρη­τα το κα­θε­στώς του Καλ­λι­κρά­τη που έχει δη­μιουρ­γή­σει τη θέση του Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη, ως από­λυ­του άρ­χο­ντα, αφού το ίδιο πρό­σω­πο είναι επι­κε­φα­λής της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης, του Ενιαί­ου Δια­βαθ­μι­δι­κού Συν­δέ­σμου (δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των) και του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Τα­μεί­ου Ανά­πτυ­ξης;

Επί­σης, ενώ συμ­βαί­νουν αυτά, ως απο­τέ­λε­σμα της οι­κο­νο­μι­κής ασφυ­ξί­ας, ιδιω­τι­κο­πο­εί­ται από την πρω­το­βάθ­μια αυ­το­διοί­κη­ση η απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των καθώς και η ανα­κύ­κλω­ση

[…]

Με όλα τα πα­ρα­πά­νω, γί­νε­ται φα­νε­ρό ότι θε­ω­ρού­με τον προ­τει­νό­με­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό σε λάθος κα­τεύ­θυν­ση, σε βάρος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων αλλά και της Ατ­τι­κής και γι’ αυτό τον κα­τα­ψη­φί­ζου­με».

Ποιος αποφάσισε για την στάση της ΛΑΕ στην Περιφέρεια Αττικής;

Πάλι από το σχετικό άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών μαθαίνουμε ότι στη Γραμματεία της ΛΑΕ τα μέλη της ΛΑΕ και αντιπεριφερειάρχες με την παράταξη της Ρένας Δούρου Γ. Γαβρίλης, Κ. Θανοπούλου, Ε. Τασούλη, Π. Αθανασιάδης δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό.

Επίσης από το ίδιο άρθρο μαθαίνουμε ότι η Γραμματεία της ΛΑΕ

 

«εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος διάσπασης της παράταξης της κ. Δούρου, καθώς αυτή δεν έχει αποκλίνει από τις προγραμματικές θέσεις με τις οποίες αναδείχτηκε στην περιφερειακή αρχή. Ως εκ τούτου η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί ένα ειδικό θέμα στο οποίο –κατά την άποψη της Γραμματείας– οι σύμβουλοι μπορούν να εκδηλωθούν και να ψηφίσουν κατά συνείδηση».

Θα περίμενε κανείς ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα θα είχαν ήδη ενημερωθεί διεξοδικά τα μέλη της ΛΑΕ τουλάχιστον στην Αττική και κατόπιν θα είχαν ήδη επιληφθεί τα αρμόδια όργανα  καταρχήν για να αποσοβήσουν τον διχασμό των μελών της ΛΑΕ στην μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας.

Καταρχήν η Γραμματεία της ΛΑΕ δεν είναι  το αρμόδιο όργανο για να πάρει τέτοιες αποφάσεις. Υποτίθεται ότι συγκροτήθηκε για να υλοποιεί τις αποφάσεις και κατευθύνσεις του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου. Οπότε αυτά είναι ζητήματα που αφορούν  το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο της ΛΑΕ που εγκρίθηκε και από την πρόσφατη Πανελλαδική Συνάντηση και το οποίο ουδέποτε ασχολήθηκε με το θέμα μέχρι στιγμής.

Το θέμα βέβαια αφορά πάνω απ’ όλα τις τοπικές οργανώσεις της ΛΑΕ στην Αττική που θα έπρεπε να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να πάρουν θέση στο θέμα.

Τίποτε από αυτά δεν έγινε.

Η ουσία του θέματος είναι: πώς γίνεται ηγετικά στελέχη ενός κόμματος που παλεύει ενάντια στα μνημόνια να ψηφίζουν μνημονιακούς προϋπολογισμούς σε μια Περιφέρεια που αφορά το 40% του πληθυσμού της χώρας; Πως γίνεται αντιπεριφερειάρχες της Αριστεράς να λένε «ναι» στο να δοθούν 20 εκατ. ευρώ στον Μελισσανίδη, 7 εκατ. ευρώ στον Αλαφούζο, 4 εκατ. ευρώ (από 2 πριν) στο ΧΥΤΑ Γραμματικού;

Πέρυσι η Ρένα Δούρου είχε ψηφίσει τον σχετικό προϋπολογισμό για το 2015 που ήταν κατά 90% ίδιος με τον προϋπολογισμό του αλήστου μνήμης περιφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ Γ.  Σγουρού με την δικαιολογία ότι δεν μπορούσε από νομική σκοπιά να έκανε κάτι διαφορετικό. Και ότι θα τον αναμόρφωνε ριζικά στην πορεία. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο φετινός προϋπολογισμός είναι στα χνάρια του περυσινού που ήταν στα χνάρια των προϋπολογισμών Σγουρού δηλαδή των υποστηρικτών των μνημονίων.

Η επίκληση ότι υπάρχουν και θετικά στον προϋπολογισμό που αφορούν πχ την ανθρωπιστική κρίση αποτελούν «χάντρες για ιθαγενείς». Ασφαλώς υπάρχουν και τέτοια στοιχεία όμως δεν είναι αυτά που χαρακτηρίζουν έναν προϋπολογισμό. Αυτά που χαρακτηρίζουν έναν προϋπολογισμό είναι καταρχήν αν στέκεται με συνέπεια ενάντια στις κυβερνητικές μνημονιακές πολιτικές, στον Καλλικράτη και στις τοπικές τους εφαρμογές.

Έπειτα, από το αν αντιστέκεται στην παράδοση σημαντικών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας – όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων  στους μεγαλοεργολάβους τύπου Μπόμπολα κα. Και βέβαια από το αν κλείνει το μάτι σε επιχειρηματίες τύπου Μελισσανίδη να μετατρέψουν την Νέα Φιλαδέλφεια και το Άλσος της σε Μελισσανιδιστάν.

Τελικά ο προϋπολογισμός για το 2016 πέρασε κατά πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Άννα Βασιλάκη έγινε η δεύτερη σύμβουλος της ΛΑΕ μετά την Φλώρα Νικολιδάκη, που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της Δούρου.

Η Φλώρα Νικολιδάκη με ανάρτηση στο προσωπικό της blog, σχετικά με τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου αναφέρει –μεταξύ άλλων–  τα εξής:

«Τα γεγονότα στη συνεδρίαση της Περιφέρειας Αττικής για τον Προϋπολογισμό του 2016, ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη, υμών των παροικούντων.

 

Τα γεγονότα:

 

Ο κ. Καραμάνος, αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, εισηγήθηκε τον προϋπολογισμό του 2016, πακέτο με τα εκτελεστέα έργα.

 

Πήραν το λόγο οι επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας και πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι.

 

Από την διοικούσα παράταξη, δηλ. τη Δύναμη Ζωής το λόγο πήραν σε επίπεδο κύριων παρεμβάσεων 3 στελέχη της ΛΑΕ: ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γ. Γαβρίλης, η αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής Κ. Θανοπούλου, και ο αντιπεριφερειάρχης πληροφορικής και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Π. Αθανασιάδης. Και οι τρεις ομιλητές, υπερασπίστηκαν με υπερβάλλοντα ζήλο τον προϋπολογισμό και τον ψήφισαν, όπως ψήφισαν και τα εκτελεστέα έργα.

Αυτό αξίζει να αναφερθεί γιατί επιχειρήθηκε και ένα είδος κριτικής για το ποσό των 20.000.000 εκ. ευρώ προς τη “Δικέφαλος ΑΕ”, όπου ως γνωστό μεγαλομέτοχος είναι ο κ. Μελισσανίδης, όπως και ένας ψίθυρος κριτικής για το Γραμματικό, όπου “το έργο μπορεί να λέγεται ΧΥΤΑ στο πρόγραμμα, αλλά θα γίνει ΧΥΤΥ”.

[…]

 

Ωστόσο, όπως ανέφερα και οι τρεις εισηγητές, ψήφισαν και τον προϋπολογισμό και το σύνολο των εκτελεστέων έργων.

 

Το λόγο όμως πήρε και ένας τέταρτος περιφερειακός σύμβουλος και μέλος τη οικονομικής επιτροπής, ο κ. Δημάκος, κι αυτός από το χώρο της ΛΑΕ, ο οποίος ζήτησε από τους περιφερειακούς συμβούλους που δηλώσαμε ότι καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, να παραιτηθούμε και να παραδώσουμε τις έδρες μας.

 

Παρακολουθούσα τα τεκταινόμενα και αναρωτιόμουν πότε άλλαξε το σκηνικό. Πως συμβαίνει να υποστηρίζεται η πρόταση του προϋπολογισμού κυρίως από στελέχη της ΛΑΕ; Ο αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, στενός συνεργάτης της κ. Δούρου, ούτε εισηγητική έκθεση δεν είχε, πράγμα που επεσήμαναν διάφοροι περιφερειακοί σύμβουλοι. Η πρόταση του προϋπολογισμού, όπως επισημαίνουμε στη δήλωσή μας 5 περιφερειακοί σύμβουλοι, που καταψηφίσαμε, είναι ένα σύνολο αριθμών και κωδικών, που δεν αποτελούν ούτε σχέδιο, ούτε άποψη για την ιεράρχηση των αναγκών των περιοχών της Αττικής. Παράδειγμα, μόνιμο, η Δυτική Αθήνα με τα μικρότερα ποσά, σε σχέση με τις άλλες περιοχές, κυρίως τα Βόρεια Προάστια.

 

Άρα, κατέληξα, εδώ έχουμε ένα γενικότερο πολιτικό ζήτημα. Έχουμε προσέγγιση κάποιων στελεχών της ΛΑΕ, με τη Ρένα Δούρου. Τι να σημαίνει άραγε αυτό; Υπάρχει κάποια συμφωνία, και με τι περιεχόμενο;

 

Για όποιον γνωρίζει τη Ρ. Δούρου ξέρει, ότι υπάρχει ένα θέμα με το οποίο δεν παίζει: την προσωπική της προβολή και ανέλιξη. Άρα; Βρισκόμαστε μήπως μπροστά σε μια αλλαγή επιλογής στηριγμάτων από την κ. Δούρου, λόγω της απελπιστικής πορείας του Σύριζα;

 

Πως αλλιώς να εξηγήσω τις κορώνες: “θα πάμε κόντρα στην κυβέρνηση”, με αφορμή το θέμα της πληρωμής των υπαλ/λων της περιφέρειας από την περιφέρεια και όχι από το κεντρικό κράτος. Μα αν μπορεί η περιφερειάρχης, με τη στήριξη στελεχών της ΛΑΕ να πάει κόντρα σε μια κυβερνητική απόφαση που ήδη είναι νόμος, γιατί δεν το κάνει αυτό με θεμελιακά και ακανθώδη ζητήματα της ζωής των πολιτών που δεν προχωρούν ακόμη και όταν υπάρχουν τα χρήματα; Όπως είναι η ανθρωπιστική κρίση που η κ. Θανοπούλου δεν κατόρθωσε, ενώ προσπάθησε, με απειρία βέβαια, να διαθέσει ούτε ένα ευρώ μέσα στο 2015, ή τη στήριξη της πρωτοβάθμιας Υγείας και πολλά άλλα.

 

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του αντιπεριφερειάρχη Πειραιά ήταν για τη μεγάλη νίκη των λιπασμάτων της Δραπετσώνας.


Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πως συμβαίνει και η κυβέρνηση και η περιφερειάρχης αττικής και τα στελέχη της περιφέρειας που αναφέρονται στη ΛΑΕ, να πανηγυρίζουν όλοι με την ίδια νίκη, τη στιγμή που η πώληση του λιμανιού του Πειραιά προχωράει κανονικά;

[…]

Πως αλλιώς να ερμηνεύσω την ομιλία του Π. Αθανασιάδη; Όχι μόνο βρήκε τον προϋπολογισμό αψεγάδιαστο, αλλά έκλεισε την ομιλία του, αφού χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «αριστερό», με τη φράση μνημείο:

 

“ψηφίζω και με τα δυο χέρια τον προϋπολογισμό και με ζεστή καρδιά”!!!!!!!!

(τα video των ομιλιών ήδη κυκλοφορούν, προς αποφυγή αμφισβητήσεων).

 

[…]

Μετά απ’όλα αυτά, πήρε η Ρ. Δούρου το λόγο και όπως μόνο αυτή ξέρει στόλισε όλους εμάς που καταψηφίσαμε, ακόμα και “ύποπτη” χαρακτήρισε την κίνησή μας. Η πιο ωραία στιγμή όμως ήταν που αφού ζήτησε συγγνώμη από τις άλλες παρατάξεις, γύρισε προς τη “δική της” παράταξη και είπε:

 

“είναι η ώρα να θέσουμε άμεσα σε λειτουργία την επιτροπή δεοντολογίας”.

Σύσσωμη η διοικούσα παράταξη καταχειροκρότησε την περιφερειάρχη. 

Ήταν η στιγμή που η Ζωή Ράικου, σύμβουλος του Νότιου τομέα γύρισε και είπε σε μένα και την Άννα Βασιλάκη, που πριν λίγη ώρα είχε δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή της: “που θα στείλω την ανεξαρτητοποίηση μου; είναι αδύνατο να μείνω σ’ αυτή την παράταξη”.

Αν η ΛΑΕ δεν αλλάξει πορεία, δεν πρόκειται να πάει μακριά

Με παρόμοια στάση σε τέτοια ζητήματα η ΛΑΕ δεν πρόκειται να πάει μακριά. Γιατί δεν θα πείθει ότι είναι πραγματικά αυτό που διακηρύσσει: η μόνη συνεπής αντιμνημονιακή και ριζοσπαστική φωνή.

Τα χαμηλά ποσοστά των δύο πρώτων μετεκλογικών δημοσκοπήσεων για τη ΛΑΕ, 1,9% και 2,5% αντίστοιχα, δεν αποτελούν προϊόν «κουνημένων» δημοσκοπήσεων όπως διατείνονται κάποιοι σύντροφοι.

Είναι η τωρινή εικόνα μιας κοινωνίας που εξοργίζεται και απογοητεύεται μαζικά από την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που κέρδισε τις εκλογές μόλις πριν από 3 μήνες, αλλά δεν πείθεται από την Αριστερά και έτσι στρέφεται στην αποχή.

Αποτελούν καμπανάκι κινδύνου για ένα εγχείρημα που αποτελεί την μόνη υπαρκτή, σήμερα, μετωπική συμπόρευση στο χώρο της Αριστεράς.

Σε κάθε περίπτωση η βάση της ΛΑΕ και οι αγωνιστές της Αριστεράς που αγωνιούν για το πώς θα καλυφτεί το πολιτικό κενό την επόμενη περίοδο πρέπει να πάρουν το λόγο.

7,137ΥποστηρικτέςΚάντε Like
593ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,108ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
403ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής