Νομ. Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά: Στο πλάι του λαού και των κινημάτων ενάντια στο νέο μνημόνιο

Δημοσιεύουμε απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ

Αν η 5 Ιουλίου είναι η ημερομηνία που στην Ιστορία θα γραφτεί ως η μέρα εκείνη που ο Ελληνικός λαός έστειλε ένα ηχηρό και περήφανο ΟΧΙ στους εκβιασμούς των δανειστών και ταυτόχρονα μήνυμα αντίστασης κι ελπίδας για όλους τους λαούς του κόσμου η 13η Ιουλίου, ημέρα υπογραφής μιας νέας μνημονιακής συμφωνίας, είναι ημέρα απογοήτευσης και διάψευσης των ελπίδων.

Το απο­τέ­λε­σμα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος η θέ­λη­ση της τε­ρά­στιας πλειο­ψη­φί­ας του Ελ­λη­νι­κού λαού δεν αφή­νουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο για πα­ρερ­μη­νεί­ες.

Η εντο­λή ήταν κα­θα­ρή.

– Βά­ζου­με τέρμα στις πο­λι­τι­κές της λι­τό­τη­τας

– Να εφαρ­μο­στούν πο­λι­τι­κές τα­ξι­κής  με­ρο­λη­ψί­ας υπέρ των λαϊ­κών τά­ξε­ων

– Απο­κα­τά­στα­ση της Εθνι­κής και Λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας

– Εφαρ­μο­γή ενός προ­ο­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για την πα­ρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και την προ­ο­πτι­κή της χώρας.

Ήταν πο­λι­τι­κά λάθος, αυτή η κα­θα­ρή λαϊκή εντο­λή να εκλη­φθεί  ως εντο­λή συνεν­νό­η­σης- και μά­λι­στα και από κοι­νού ερ­μη­νεί­ας του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος- με τα φθαρ­μέ­να και υπό κα­τάρ­ρευ­ση κόμ­μα­τα του μνη­μο­νια­κού μπλοκ. Τα κόμ­μα­τα της υπο­τα­γής που συ­νέ­πρα­ξαν σε  όλα τα ενα­ντί­ον της Κυ­βέρ­νη­σης πρα­ξι­κο­πή­μα­τα. Στο μέγα πρα­ξι­κό­πη­μα των δα­νει­στών στο πα­ράλ­λη­λο τη­λε­ο­πτι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα των κα­να­λαρ­χών, αυτοί που συ­νε­χί­ζουν να πρω­τα­γω­νι­στούν σε κάθε επι­θε­τι­κή ενέρ­γεια.

Η ΝΕ Πει­ραιά κα­τα­νο­εί τον αρ­νη­τι­κό διε­θνή συ­σχε­τι­σμό στο πλαί­σιο της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης ΕΕ και τις σο­βα­ρές επι­πτώ­σεις που θα είχε ένα μη συ­ντε­ταγ­μέ­νο Grexit.

Η σκλη­ρή όμως αυτή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν μπο­ρεί να δι­καιο­λο­γή­σει την απο­δο­χή και πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο την υλο­ποί­η­ση από μια αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση μιας μνημονια­κής συμ­φω­νί­ας με φρι­κια­στι­κά μέτρα που οδη­γούν σε βίαιη πα­ρα­πέ­ρα φτω­χο­ποί­η­ση της Ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας και στην απώ­λεια κάθε ίχνους Εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας.

– Υπάρ­χουν με­γά­λες ευ­θύ­νες σε τμήμα της ηγε­σί­ας, για τον εγκλωβισμό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην αφή­γη­ση για «τερ­μα­τι­σμό της λιτότητας» εντός των ασφυ­κτι­κών πλαι­σί­ων της Ευ­ρω­ζώ­νης.

– Ευ­θύ­νη για την μη ύπαρ­ξη ενός εναλ­λα­κτι­κού σχε­δί­ου απε­μπλο­κής από τα εφιαλ­τι­κά σχέ­δια των διε­θνών το­κο­γλύ­φων.

Σή­με­ρα είναι ανα­γκαίο να δοθεί απά­ντη­ση σε πο­λι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό επί­πε­δο σε κάθε προ­σπά­θεια  εφαρ­μο­γής κάθε πτυ­χής της νέας μνη­μο­νια­κής λαί­λα­πας.

– Να ανοί­ξει τώρα η συ­ζή­τη­ση στο  κόμμα και στην κοι­νω­νία για την εκ­πό­νη­ση ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου εξό­δου από την ση­με­ρι­νή Ευ­ρω­ζώ­νη.

– Οι ερ­γα­ζό­με­νοι, τα κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα, ο λαϊ­κός πα­ρά­γο­ντας θα πα­λέ­ψουν  για την ανα­τρο­πή μέσα από τους αγώ­νες του νέου μνημο­νί­ου.

Μαζί με τον λαό, πλάι στο λαϊκό κί­νη­μα θα εί­μα­στε και εμείς γιατί στο όνομά μας δεν δε­χό­μα­στε και δεν μπο­ρούν να εφαρ­μο­στούν οι βαθιά αντι­λαϊ­κές πο­λι­τι­κές.

Είναι η ώρα το κόμμα μας στο σύ­νο­λό του, ενω­μέ­νο χωρίς κυ­νή­γι μα­γισ­σών και ποι­νι­κο­ποί­η­ση των δια­φο­ρε­τι­κών από­ψε­ων, με σε­βα­σμό στις πλειο­ψη­φι­κές αποφά­σεις των ορ­γά­νων, στις συ­νε­δρια­κές του απο­φά­σεις και τις δε­σμεύ­σεις του απέ­να­ντι στους ερ­γα­ζό­με­νους, τα λαϊκά στρώ­μα­τα, την νε­ο­λαία, να πε­ρι­φρου­ρή­σει τα ρι­ζο­σπα­στι­κά αντι­μνη­μο­νια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του, απο­φεύ­γο­ντας κάθε εξέ­λι­ξη με αρ­νη­τι­κές για τον λαό μας συ­νέ­πειες. 

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,279ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,004ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα