14 Δεκέμβρη: μια κρίσιμη απεργία

συγκέντρωση: Πεδίον Άρεως, 13:00

προσυγκέντρωση Ξ: Ιουλιανού & Πατησίων 12:00

Τη χρο­νιά που φεύ­γει η κυ­βέρ­νη­ση υ­λο­ποί­η­σε μί­α α­πό τις με­γα­λύ­τε­ρες ε­πι­θέσεις των τε­λευ­ταί­ων χρό­νων α­φαι­ρώ­ντας σε πο­λύ σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα ι­στο­ρι­κές κα­τα­κτή­σεις του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος (8ω­ρο, υ­πε­ρω­ρί­ες κτλ.).

Ε­κα­το­ντά­δες ε­πι­χει­ρή­σεις έ­χουν κλεί­σει ε­νώ άλ­λες 450 ε­τοι­μά­ζο­νται να κλεί­σουν ά­με­σα ρί­χνο­ντας χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νους στην α­νερ­γί­α.

Ο νέ­ος νό­μος για τις ΔΕ­ΚΟ στο­χεύ­ει στην πλή­ρη α­να­τρο­πή των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων τό­σο για τους νέ­ους ό­σο και για τους πα­λιούς ερ­γα­ζό­με­νους κα­θώς οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις κα­ταρ­γού­νται και οι ε­σω­τε­ρι­κοί κα­νο­νι­σμοί θα μπορούν να αλ­λά­ζουν ε­φό­σον η ε­πι­χεί­ρη­ση έ­χει ελ­λείμ­μα­τα, κά­τι που ι­σχύ­ει για ό­λες σχε­δόν τις ΔΕ­ΚΟ με ευ­θύ­νη των κυ­βερ­νή­σε­ων και ό­χι των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Πα­ράλ­λη­λα η κυ­βέρ­νη­ση στο­χεύ­ει στο χτύ­πη­μα των ε­να­πο­μεί­να­ντων ι­σχυ­ρών συν­δι­κά­των των ΔΕ­ΚΟ που α­πο­τε­λούν τη ρα­χο­κο­κα­λιά της ΓΣΕ­Ε ώ­στε να μπο­ρεί πιο εύ­κο­λα να τις πα­ρα­δώ­σει στους ι­διώ­τες και τους «ε­θνι­κούς προ­μη­θευ­τές» ό­πως κα­ταγ­γέ­λουν α­κό­μα και τα δι­κά της στε­λέ­χη ( Πα­λαιο­κρα­σάς κτλ.)

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2006 έρ­χε­ται να προ­στε­θεί στον κα­τά­λο­γο των μέ­τρων ενά­ντια στους ερ­γα­ζό­με­νους. Με πρό­φα­ση τη «δη­μο­σιο­νο­μι­κή ε­ξυ­γί­αν­ση της χώ­ρας» η κυ­βέρ­νη­ση ε­τοί­μα­σε έ­να προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό που μειώ­νει ό­λες τις δα­πάνες στους το­μείς κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας (παι­δεί­α, υ­γεί­α, μι­σθο­λο­γι­κές αυ­ξήσεις), αυ­ξά­νει τη φο­ρο­λο­γί­α για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τις φο­ρο­α­παλ­λα­γές για το κε­φά­λαιο.

Ε­τοι­μά­ζε­ται να (ξα­να)α­νοί­ξει το α­σφα­λι­στι­κό και το πα­ρά­δειγ­μα της Γερ­μανί­ας ό­που ο «με­γά­λος συ­να­σπι­σμός» αυ­ξά­νει τα ό­ρια συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης στα 67 χρό­νια δε φα­ντά­ζει και τό­σο μα­κρι­νό.

Να α­ντι­δρά­σου­με

Η γε­νι­κή α­περ­γί­α λοι­πόν στις 14 Δε­κέμ­βρη δεν εί­ναι «άλ­λη μί­α α­περ­γί­α». Είναι μί­α κι­νη­το­ποί­η­ση που πρέ­πει και μπο­ρεί να πε­τύ­χει. Πρέ­πει και μπο­ρεί να εί­ναι μί­α δυ­να­μι­κή α­πά­ντη­ση στα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης. Το στρα­τό­πε­δο της κυ­βέρ­νη­σης και του ΣΕΒ εί­ναι α­πο­φα­σι­σμέ­νο. Το ί­διο α­πο­φα­σι­σμέ­νο και ε­νω­μέ­νο πρέ­πει να εί­ναι και το στρα­τό­πε­δο των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Η στά­ση του ΠΑ­ΜΕ που συμ­με­τέ­χει στην α­περ­γί­α αλ­λά ό­χι στην συ­γκέ­ντρω­ση της ΓΣΕ­Ε εί­ναι για μια α­κό­μη φο­ρά λα­θε­μέ­νη κα­θώς α­πο­μα­ζι­κο­ποιεί τη συ­γκέντρω­ση, δε δί­νει ε­ναλ­λα­κτι­κή λύ­ση στους ερ­γα­ζό­με­νους και σε τε­λι­κή α­νά­λυση α­φή­νει τον Πο­λυ­ζω­γό­που­λο και τον Που­πά­κη να παί­ζουν μο­νό­τερ­μα τη μέ­ρα της α­περ­γί­ας.

Στα χέ­ρια μας

Η ε­πι­τυ­χί­α λοι­πόν της α­περ­γί­ας εί­ναι κομ­βι­κή. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι ό­μως δεν έχουν κα­μί­α ε­μπι­στο­σύ­νη στις συν­δι­κα­λι­στι­κές η­γε­σί­ες που κα­λούν την α­περγί­α. Πρό­σφα­τα γκά­λοπ α­πο­δει­κνύ­ουν ό­τι μό­λις το 1/3 των ερ­γα­ζο­μέ­νων ε­μπι­στεύ­ε­ται τα συν­δι­κά­τα. Και πώς να κά­νουν δια­φο­ρε­τι­κά οι ερ­γα­ζό­με­νοι ό­ταν όλη την τε­λευ­ταί­α πε­ρί­ο­δο οι η­γε­σί­ες των συν­δι­κά­των έ­χουν α­πο­δεί­ξει πως επί της ου­σί­ας στη­ρί­ζουν την πο­λι­τι­κή τό­σο του ΠΑ­ΣΟΚ ό­σο και της ΝΔ.

Γι’ αυ­τό δεν μπο­ρού­με να α­φή­σου­με την ορ­γά­νω­ση της α­περ­γί­ας α­πλά στα χέρια των συν­δι­κα­λι­στι­κών η­γε­σιών. Οι η­γε­σί­ες αυ­τές άλ­λω­στε δεν έ­κα­ναν και πολ­λά για να ορ­γα­νώ­σουν τις τε­λευ­ταί­ες α­περ­γί­ες που κά­λε­σαν.

Έ­τσι λοι­πόν χρειά­ζε­ται η βά­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε κά­θε χώ­ρο δου­λειάς να ανα­λά­βει πρω­το­βου­λί­ες για την ε­πι­τυ­χί­α της α­περ­γί­ας. Αυ­τό πρα­κτι­κά ση­μαίνει να γί­νουν γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις σε κά­θε χώ­ρο που θα ε­κλέ­ξουν α­περ­γιακές ε­πι­τρο­πές, α­νά πά­σα στιγ­μή α­να­κλη­τές, με στό­χο την πλή­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση ό­λων των ερ­γα­ζο­μέ­νων κά­θε κλά­δου και τον κα­λύ­τε­ρο συ­ντο­νι­σμό.

Αυ­τές οι ε­πι­τρο­πές σε συ­νερ­γα­σί­α με τα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεί­α πρέ­πει να ε­πε­ξερ­γα­στούν τό­σο το πλαί­σιο των αι­τη­μά­των ό­σο και τις πρα­κτι­κές λεπτο­μέ­ρειες για τη συμ­με­το­χή των ερ­γα­ζο­μέ­νων ό­χι μό­νο στην α­περ­γί­α αλ­λά και στην α­περ­για­κή δια­δή­λω­ση.

Πολ­λοί ερ­γα­ζό­με­νοι δι­καιο­λο­γη­μέ­να προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για τα χα­μέ­να με­ροκά­μα­τα μιας α­περ­γί­ας. Ό­μως τα μέ­τρα της κυ­βέρ­νη­σης θα μας κο­στί­σουν πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό με­ρι­κά χα­μέ­να με­ρο­κά­μα­τα.

όλοι μα­ζί μπο­ρού­με

-Να α­παι­τή­σου­με την α­πό­συρ­ση του νό­μου για τις ΔΕ­ΚΟ και των α­ντερ­γα­τι­κών νο­μο­σχε­δί­ων του κα­λο­και­ριού για το ω­ρά­ριο και τις υ­πε­ρω­ρί­ες.

-Να στα­μα­τή­σου­με τα κλει­σί­μα­τα των ε­πι­χει­ρή­σε­ων ζη­τώ­ντας δια­χει­ρι­στι­κό έ­λεγ­χο για να α­πο­κα­λυ­φτούν τα χρέ­η και οι κο­μπί­νες των ι­διω­τών και το πέρα­σμά τους στα χέ­ρια των ερ­γα­ζο­μέ­νων, των δή­μων και των το­πι­κών φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής που βρί­σκο­νται.

-Να ε­πι­βάλ­λου­με δρα­στι­κή αύ­ξη­ση των δα­πα­νών για παι­δεί­α,υ­γεί­α, πρό­νοια και ου­σια­στι­κές αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς και τις συ­ντά­ξεις.

-Να μειω­θεί η φο­ρο­λο­γί­α στους μι­σθω­τούς, τους α­γρό­τες, τους μι­κρο­μα­γα­ζά­τορες και τους συ­ντα­ξιού­χους και να αυ­ξη­θεί στο με­γά­λο κε­φά­λαιο.

-Να ε­πι­βάλ­λου­με κλι­μά­κω­ση του α­γώ­να με ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νες α­περ­γί­ες στις ΔΕ­ΚΟ πα­ράλ­λη­λα με α­πο­κλει­σμούς κτι­ρί­ων, πο­ρεί­ες, συ­ναυ­λί­ες συ­μπα­ρά­στασης.

-Να α­πα­ντή­σου­με με νέ­α 48ω­ρη γε­νι­κή α­περ­γί­α στο βαθ­μό που η κυ­βέρ­νη­ση δεν υπο­χω­ρή­σει.

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,236ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,008ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα