Ψήφισμα της Ο.Μ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου με αφορμή το Eurogroup της 11/5

Δημοσιεύουμε ψήφισμα της Οργάνωσης Μελών Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου

 

10/05/2015

Βρι­σκό­μα­στε σε μια συ­γκυ­ρία ιστο­ρι­κή και πρω­τό­γνω­ρη με μια κυ­βέρ­νη­ση – εκ­φρα­στή μιας μα­κράς πε­ριό­δου κι­νη­μά­των και αγώ­νων των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της νε­ο­λαί­ας. Αγώ­νες μι­κρό­τε­ροι ή με­γα­λύ­τε­ροι, στις πλα­τεί­ες, τους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους, τα πα­νε­πι­στή­μια και τις γει­το­νιές που εμπνεύ­στη­καν από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τον επέ­λε­ξαν ως ικανό όχημα για την υλο­ποί­η­ση των αι­τη­μά­των τους. Τα με­τα­βα­τι­κά αι­τή­μα­τα των συ­νε­δρια­κών απο­φά­σε­ων του κόμ­μα­τος, καθώς και οι προ­γραμ­μα­τι­κές δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη ΔΕΘ που εξέ­φρα­σαν αυτή τη δυ­να­μι­κή, απο­τε­λούν ένα πρό­γραμ­μα ικανό να απα­ντή­σει σε πρω­ταρ­χι­κό αλλά απο­τε­λε­σμα­τι­κό επί­πε­δο και μο­νο­με­ρή κα­τεύ­θυν­ση στις ανά­γκες του κό­σμου που πλήτ­τε­ται. Την ίδια στιγ­μή απο­τε­λούν ένα πρό­γραμ­μα του οποί­ου η υλο­ποί­η­ση σή­με­ρα τί­θε­ται υπό αμ­φι­σβή­τη­ση.

Η επι­λο­γή συ­νέ­χι­σης πλη­ρω­μής των το­κο­χρε­ο­λυ­σί­ων και η πα­ράλ­λη­λη προ­σπά­θεια για την κά­λυ­ψη των στοι­χειω­δών κοι­νω­νι­κών ανα­γκών (μι­σθοί, συ­ντά­ξεις κλπ) αφε­νός οδή­γη­σε στη δέ­σμευ­ση των απο­θε­μα­τι­κών του Δη­μο­σί­ου υπό τον έλεγ­χο της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος  μέσω της πρό­σφα­της Πρά­ξης Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου και αφε­τέ­ρου σύ­ντο­μα μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε οι­κο­νο­μι­κό αδιέ­ξο­δο και έντο­νη πο­λι­τι­κή πίεση από την πλευ­ρά των δα­νει­στών.

Εν όψει του Eurogroup της 11/5 και της δόσης των 750 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ της 12/5, επι­μέ­νου­με πως δε θα δε­χτού­με καμιά δια­πραγ­μά­τευ­ση και υπα­να­χώ­ρη­ση στις προ­γραμ­μα­τι­κές δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και θε­ω­ρού­με πως η κυ­βέρ­νη­ση θα πρέ­πει να απα­ντή­σει άμεσα με μο­νο­με­ρείς τα­ξι­κές πο­λι­τι­κές επι­λο­γές. Θε­ω­ρού­με επί­σης, ότι δεν υπάρ­χει κα­νέ­νας λόγος η δια­πραγ­μά­τευ­ση να γί­νε­ται μυ­στι­κά, μέσα στις κλει­στές αί­θου­σες των Βρυ­ξελ­λών και της Φραν­κφούρ­της, εκτός από την αδυ­να­μία των “θε­σμών” να υπε­ρα­σπι­στούν τις πο­λι­τι­κές τους μπρο­στά στους Ευ­ρω­παί­ους πο­λί­τες. Δεν θέ­λου­με καμία συμ­με­το­χή στην υπο­κρι­σία τους.

Επι­μέ­νου­με στον πρω­ταρ­χι­κό στόχο της κυ­βέρ­νη­σης για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας και την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων ώστε καμιά κοι­νω­νι­κή ανά­γκη να μην τεθεί σε δια­πραγ­μά­τευ­ση. Επι­διώ­κου­με την άμεση και βαριά φο­ρο­λο­γία στους πλού­σιους και την εκ­κλη­σία, με μο­να­δι­κό απο­δε­κτό, ένα μνη­μό­νιο στην ελ­λη­νι­κή αστι­κή τάξη ενώ το­νί­ζου­με την ανά­γκη εκ­δη­μο­κρα­τι­σμού αλλά και ρήξης με το κρά­τος (δια­πλο­κή, δι­κα­στι­κό σύ­στη­μα, κα­τα­στο­λή, στρα­τός, εκ­κλη­σία κλπ).

Επι­μέ­νου­με στο πρό­γραμ­μα της ΔΕΘ και ει­δι­κά στα ζη­τή­μα­τα που αφο­ρούν τη νε­ο­λαία, όπως η άμεση επα­να­φο­ρά του βα­σι­κού μι­σθού στα 750 ευρώ, η επα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων αλλά και όλων των (χα­μέ­νων κατά τους και­ρούς των μνη­μο­νί­ων) ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των. Επι­μέ­νου­με στο ζή­τη­μα της άμε­σης κα­τάρ­γη­σης του ΕΝΦΙΑ, των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων πάσης φύ­σε­ως, του ΤΑΙ­ΠΕΔ, καθώς και στα ζη­τή­μα­τα του ασφα­λι­στι­κού στη βάση των – ήδη από καιρό – δια­τυ­πω­μέ­νων προ­τά­σε­ων του κόμ­μα­τος. Όσο δεν ικα­νο­ποιού­νται αυτά τα αι­τή­μα­τα, τόσο συ­νε­χί­ζε­ται η φτω­χο­ποί­η­ση των λαϊ­κών τά­ξε­ων προς όφε­λος της κερ­δο­φο­ρί­ας του κε­φα­λαί­ου.

Τέλος, θε­ω­ρού­με ως εξαι­ρε­τι­κά ανα­γκαία μια πα­νευ­ρω­παϊ­κή εκ­στρα­τεία προς τους λαούς της Ευ­ρώ­πης για την δια­γρα­φή του χρέ­ους όλων των χωρών, ως πρώτο βήμα για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας συ­νο­λι­κά στην Ευ­ρώ­πη, και επι­μέ­νου­με στην παύση πλη­ρω­μών προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ και στη δια­γρα­φή του χρέ­ους εδώ και τώρα, ως τη μο­να­δι­κή εναλ­λα­κτι­κή λύση απέ­να­ντι στην επί­θε­ση των “θε­σμών” προς την εντο­λή του ελ­λη­νι­κού λαού.

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,236ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,008ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα