Νομ. Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου: Ο βουλευτής Ζακύνθου να σεβαστεί το ΟΧΙ των συμπολιτών μας

Ομόφωνη απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ

Αυτό που διαδραματίστηκε στη σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουλίου, όλοι οι λαοί του κόσμοι το περιεγραψαν με μία λέξη: πραξικόπημα.

Πρα­ξι­κό­πη­μα με στόχο την πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή τα­πεί­νω­ση μιας κυ­βέρ­νη­σης κι ενός ολό­κλη­ρου λαού. Η γερ­μα­νι­κή πο­λι­τι­κή ηγε­σία της Ευ­ρω­ζώ­νης, απει­λώ­ντας ευ­θέ­ως με άτα­κτη χρε­ο­κο­πία ή σε­νά­ρια κα­θο­δη­γού­με­νης εξό­δου απ” το ευρώ, εξα­σφά­λι­σε μια συμ­φω­νία-μνη­μό­νιο, η οποία δεν μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί βιώ­σι­μη για την πλα­τιά κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία. Στην συμ­φω­νία αυτή εμπε­ριέ­χο­νται υφε­σια­κά μέτρα λι­τό­τη­τας και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, που η εφαρ­μο­γή τους θα μας οδη­γή­σουν ξανά στην κα­τα­στρο­φή, μέτρα που δεν τόλ­μη­σαν να εφαρ­μό­σουν οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις της 5ε­τιας.

Η ΝΕ Ζα­κύν­θου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εκ­φρά­ζει την έντο­νη αντί­θε­ση της στα μέτρα που πε­ρι­λαμ­βά­νει η συμ­φω­νία με τους δα­νει­στές.

Απέ­να­ντι όμως σ ένα τέ­τοιο πρα­ξι­κό­πη­μα σε βάρος της εκλεγ­μέ­νης κυ­βέρ­νη­σης της χώρας, δεν μπο­ρού­με να μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να χέρια. Ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας και η νε­ο­λαία πρέ­πει να απο­κρού­σουν αυτές τις πιέ­σεις, , να απο­τρέ­ψουν σε­νά­ρια ανα­τρο­πής της εκλεγ­μέ­νης κυ­βέρ­νη­σης και να επα­να­φέ­ρου­με το με­γα­λειώ­δες «ΟΧΙ» της 5ης Ιου­λί­ου στο προ­σκή­νιο, ως το κα­θο­ρι­στι­κό στοι­χείο της επό­με­νης μέρας.

Ταυ­τό­χρο­να σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν πρέ­πει να ανα­τρα­πούν τα αντι­μνη­μο­νια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κόμ­μα­τος και κυ­βερ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος πάνω στα οποία χτίσα­με ισχυ­ρούς δε­σμούς με κοι­νω­νι­κά, λαϊκά και τα­ξι­κά κι­νή­μα­τα που αποτελούν τη με­γα­λύ­τε­ρη πο­λι­τι­κή επέν­δυ­ση που πε­τύ­χα­με τα τε­λευ­ταία χρό­νια και δε πρέ­πει να διαρ­ρα­γεί.

Έστω και την ύστα­τη στιγ­μή κα­λού­με την κυ­βέρ­νη­ση να απορ­ρί­ψει την πρό­τα­ση των δα­νει­στών , η οποία μας με­τα­τρέ­πει σε κόμμα που θα εφαρ­μό­ζει ως κυ­βέρ­νη­ση σκλη­ρές μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές, αναι­ρεί τη μέχρι σή­με­ρα συ­νο­μο­λο­γού­με­νη πο­ρεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, απλώ­νει την απο­γο­ή­τευ­ση στο κί­νη­μα και στην Αρι­στε­ρά στην Ελ­λά­δα αλλά και στην Ευ­ρώ­πη, και, ακόμη χει­ρό­τε­ρα, δε δίνει διέ­ξο­δο και προ­ο­πτι­κή στα τρα­γι­κά οι­κο­νο­μι­κο­κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα της χώρας.

Καμία εύ­κο­λη επι­λο­γή δεν ανοί­γε­ται μπρο­στά μας. Δεν μπο­ρού­με, όμως, να πάμε πίσω από τις βα­θιές ρι­ζο­σπα­στι­κές τομές που έχου­με ανά­γκη: τη ρήξη με τις πο­λι­τι­κές της λι­τό­τη­τας, την ανά­κτη­ση της ερ­γα­σί­ας, την παι­δεία και την υγεία στα μέτρα των ανα­γκών μας, το ρι­ζι­κό εκ­δη­μο­κρα­τι­σμό του κρά­τους, την ανα­δια­νο­μή πλού­του και ισχύ­ος προς τα κάτω.

Κα­λού­με την κυ­βέρ­νη­ση, έστω και την τε­λευ­ταία ώρα, να δρο­μο­λο­γή­σει εναλ­λα­κτι­κές πο­λι­τι­κές αυ­το­δύ­να­μης οι­κο­νο­μι­κής ανά­πτυ­ξης της χώρας.

Κα­λού­με τον βου­λευ­τή Ζα­κύν­θου, με την στάση του στη Βουλή και πάντα με βάση την συ­νταγ­μα­τι­κή επι­τα­γή της κατα συ­νεί­δη­σης ψήφου, να σε­βα­στεί τις συ­νε­δρια­κές απο­φά­σεις του κόμ­μα­τος, τις προ­γραμ­μα­τι­κές θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης και το ΟΧΙ του 68% των συ­μπο­λι­τών μας στο δη­μο­ψή­φι­σμα και να ψη­φί­σει ανά­λο­γα.

Ζά­κυν­θος 13/7/2015
Η ΝΕ Ζα­κύν­θου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,236ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,008ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα