Νομ. Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Αθήνας: απαιτούμε άμεση σύγκλιση της ΚΕ

Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ

Η 12η Ιουλίου είναι μια μέρα που θα μείνει για πάντα γραμμένη στις μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στις Βρυξέλλες συντελέστηκε ένα πραξικόπημα που απέδειξε ότι αυτή η Ε.E. δεν ανέχεται ούτε τη δημοκρατία ούτε τη λαϊκή κυριαρχία. Αποδείχθηκε ότι στόχος των ευρωπαϊκών ηγεσιών ήταν ο απόλυτος παραδειγματισμός ενός λαού που διανοήθηκε ότι μπορεί να ακολουθηθεί ένας διαφορετικός δρόμος πέραν και έξω από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της σκληρής λιτότητας. Ο στόχος τους αυτός έγινε ακόμα επιτακτικότερος μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου.

Η συμ­φω­νία στην οποία εξω­θή­θη­κε πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά η κυ­βέρ­νη­ση και που έρ­χε­ται προς επι­κύ­ρω­ση στο ελ­λη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο είναι σε οι­κο­νο­μι­κό επί­πε­δο μη βιώ­σι­μη και πο­λι­τι­κά μη δια­χει­ρί­σι­μη, ει­δι­κά από μια κυ­βέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς: πε­ρι­λαμ­βά­νει μέτρα που εξου­θε­νώ­νουν πλή­ρως την κοι­νω­νία και ιδιαί­τε­ρα τα φτω­χό­τε­ρα στρώ­μα­τα, εντεί­νουν την οι­κο­νο­μι­κή ύφεση και αναι­ρούν κάθε έν­νοια λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας.

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε πλή­ρως τις ασφυ­κτι­κές πιέ­σεις και τους εκ­βια­σμούς που ασκή­θη­καν στην ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά, εντού­τοις θε­ω­ρού­με ότι το με­γα­λειώ­δες παλ­λαϊ­κό ΟΧΙ στο δη­μο­ψή­φι­σμα δεν επι­τρέ­πει στην κυ­βέρ­νη­ση να υπο­κύ­ψει στα τε­λε­σί­γρα­φα των δα­νει­στών και να απο­δε­χθεί μέτρα που βρί­σκο­νται στον αντί­πο­δα της προ­σπά­θειας για την ανά­καμ­ψη της κοι­νω­νί­ας, μέτρα τα­πει­νω­τι­κά και τι­μω­ρη­τι­κά για την αρι­στε­ρά και το λαό.

Απαι­τού­με, ως εξά­ντλη­ση του ελά­χι­στου δι­καιώ­μα­τος μας, την άμεση σύ­γκλι­ση της ΚΕ και κα­λού­με όλους τους συ­ντρό­φους και τις συ­ντρό­φισ­σες μας να πε­ρι­φρου­ρή­σουν την ενό­τη­τα του κόμ­μα­τος, στη βάση των συλ­λο­γι­κών απο­φά­σε­ων των κομ­μα­τι­κών μας ορ­γά­νων.

Κα­λού­με επί­σης την ΚΕ να επε­ξερ­γα­στεί μια εναλ­λα­κτι­κή πο­λι­τι­κή διε­ξό­δου από την κρίση.  
 

 

14/7/2015

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,280ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,004ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα