Δήλωση παραίτησης μελών της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε παρακάτω τη δήλωση παραίτησης 11 μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας

Εμείς, τα μέλη της Ν.Ε Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε δημόσια να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι παραιτούμαστε από στελέχη της Ν.Ε και μέλη του.

Οδη­γη­θή­κα­με σε αυτή την οδυ­νη­ρή για μας από­φα­ση, όταν η κυ­βέρ­νη­ση, με κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εγκα­τέ­λει­ψε και διέ­γρα­ψε το προ­ε­κλο­γι­κό της πρό­γραμ­μα και την βα­σι­κή δέ­σμευ­σή της για κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων. Όταν η κυ­βέρ­νη­ση, την επαύ­ριον του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, αγνό­η­σε το πε­ρή­φα­νο ΟΧΙ του λαού και της νε­ο­λαί­ας μας. Όταν ο Πρό­ε­δρος του κόμ­μα­τος και Πρω­θυ­πουρ­γός ακύ­ρω­σε με αντι­δη­μο­κρα­τι­κό τρόπο, την από­φα­ση της Κε­ντρι­κής Πο­λι­τι­κής Επι­τρο­πής για έκτα­κτο συ­νέ­δριο που και ο ίδιος είχε ει­ση­γη­θεί προ­κη­ρύσ­σο­ντας εκλο­γές με τις ευ­λο­γί­ες Μέρ­κελ-Γιουν­κέρ-Ντάι­σε­μπλουμ πριν απευ­θυν­θεί στην πο­λι­τι­κή γραμ­μα­τεία του κόμ­μα­τος. Με λίγα λόγια, ου­σια­στι­κά βιώ­νου­με την κα­τάρ­γη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με απο­φά­σεις του προ­έ­δρου και μιας μι­κρής ομά­δας του Μα­ξί­μου.

Πράγ­μα­τι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν ωρί­μα­σε βίαια, όπως  με κα­μά­ρι προ­πα­γαν­δί­ζουν οι νέο-μνη­μο­νια­κοί  κε­ντρι­κοί εκ­φρα­στές του, αλλά εξε­λίσ­σε­ται πλέον σε ένα με­ταλ­λαγ­μέ­νο πο­λι­τι­κό μόρ­φω­μα που δεν έχει καμιά σχέση με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που εμείς γνω­ρί­σα­με και αγω­νι­στή­κα­με για να κάνει πράξη τις προ­ε­κλο­γι­κές του δε­σμεύ­σεις που σή­με­ρα χα­ρα­κτη­ρί­ζει συν­θή­μα­τα και ιδε­ο­λο­γή­μα­τα.

Αφο­ρούν τους συ­μπο­λί­τες μας οι απο­φά­σεις της πλειο­ψη­φί­ας της Ν.Ε. Μεσ­ση­νί­ας;

Πι­στεύ­ου­με πως σας αφο­ρούν, με την έν­νοια ότι όλους εμάς -μαζί και με άλ­λους συ­ντρό­φους- μας γνω­ρί­σα­τε ως φο­ρείς των ιδεών και των προ­τά­σε­ων της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, στους συν­δι­κα­λι­στι­κούς αγώ­νες ,στις πο­ρεί­ες και δια­δη­λώ­σεις, στα κι­νή­μα­τα για την Υγεία, την Παι­δεία, τον Πο­λι­τι­σμό, την Αλ­λη­λεγ­γύη, για την υπε­ρά­σπι­ση της Δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας (ΕΡΤ, ΔΕΗ, αε­ρο­δρό­μιο, ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση 48 στρεμ­μά­των στη Δυ­τι­κή Πα­ρα­λία κ.ά.), κα­τάρ­γη­ση ΕΝΦΙΑ και χα­ρα­τσιών. Μας βρή­κα­τε έξω από την πόρτα σας, να σας μι­λά­με για τον αντι­μνη­μο­νια­κό ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το πρό­γραμ­μά του, για την αξιο­πι­στία των υπο­ψή­φιων βου­λευ­τών και βου­λευ­τριών του.

Ήμα­σταν το "πρό­σω­πο­” του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που το βράδυ των εκλο­γών της 25ης Γε­νά­ρη σας δια­βε­βαί­ω­σε ότι την εμπι­στο­σύ­νη για την υπερ­ψή­φι­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που μας δεί­ξα­τε ΔΕΝ θα την δια­ψεύ­σου­με.

Δυ­στυ­χώς αυτό που βιώ­νου­με είναι να γί­νε­ται πα­ρέν­θε­ση η ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΗ ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΗ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυτή η μνη­μο­νια­κή πο­λι­τι­κή δεν μας εκ­φρά­ζει και δεν μπο­ρού­με να την υπε­ρα­σπι­στού­με!

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν είναι πλέον για μας το κόμμα με/και για το οποίο αγω­νι­στή­κα­με για πολλά χρό­νια, ιδιαί­τε­ρα όμως τα τε­λευ­ταία έξι πέ­τρι­να-μνη­μο­νια­κά χρό­νια. Η πο­λι­τι­κή μας αξιο­πρέ­πεια μάς οδη­γεί στην πα­ραί­τη­σή μας από μέλη και στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Όμως για μας η ελ­πί­δα δεν χά­θη­κε, τα μνη­μό­νια δεν είναι μο­νό­δρο­μος!

Θα συ­νε­χί­σου­με να αγω­νι­ζό­μα­στε ενά­ντια στα μνη­μό­νια και στις πο­λι­τι­κές που οδη­γούν στην χει­ρο­τέ­ρευ­ση της ζωής της νε­ο­λαί­ας και του λαού μας, για πραγ­μα­τι­κή Δη­μο­κρα­τία, Εθνι­κή Ανε­ξαρ­τη­σία και Αξιο­πρέ­πεια, για μια άλλη πο­λι­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση της χώρας μας, μέσα από τα κι­νή­μα­τα που σύ­ντο­μα θα φου­ντώ­σουν.

Δη­λώ­νου­με "παρών" στην κοι­νω­νία και στα κι­νή­μα­τα!

Τα πα­ραι­τη­θέ­ντα μέλη της Ν.Ε. είναι:

1. Τσου­λά­κος Βα­σί­λης

2. Κο­ντο­γιαν­νο­πού­λου Γιάν­να

3. Λου­κά­κος Κώ­στας

4. Λυ­μπέ­ρης Βα­σί­λης

5. Μάϊ­νας Βαγ­γέ­λης

6. Μπού­ρας Κώ­στας

7. Ξε­πα­πα­δέ­ας Φώτης

8. Πα­να­γά­κη Ευαγ­γε­λία

9. Περ­δί­ου Νόρα

10. Σιψάς Δη­μή­τρης

11. Σκαλ­τσά Κλε­ο­πά­τρα

Ση­μειώ­νου­με ότι έχουν υπο­βάλ­λει ήδη τις πα­ραι­τή­σεις τους άλλα 3 μέλη από την Ν.Ε. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μεσ­ση­νί­ας, δη­λα­δή 14 από τα 27. 

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,280ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,004ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα