ΣΥΡΙΖΑ Παρισίου: Η συμφωνία να μείνει στα χαρτιά – ο λόγος στο κόμμα και τα όργανα του

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Παρισίου*

Οι πεντάμηνες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης φανερώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι δανειστές δεν επιδιώκουν, ούτε αποδέχονται έναν « έντιμο, αμοιβαία επωφελή συμβιβασμό ». Μετά από κάθε υποχώρηση της κυβέρνησης στις προεκλογικές της υποσχέσεις αλλά και στις προγραμματικές της δηλώσεις, οι «θεσμοί» απαιτούν νέες σκληρές υποχωρήσεις επιβάλοντας απαρέγκλιτα τη συνέχιση μιάς παράλογης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, με διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, ανύπαρκτα δημοκρατικά δικαιώματα και τον ελληνικό λαό υποταγμένο, λεηλατημένο και απελπισμένο.

ΕΕ, ΔΝΤ και ΕΚΤ έχουν ξε­κά­θα­ρη στρα­τη­γι­κή παρά τις επι­μέ­ρους αντι­θέ­σεις τους. Το πρό­βλη­μά τους δεν είναι οι αριθ­μοί αλλά να μην επι­τρέ­ψουν στην μο­να­δι­κή κυ­βέρ­νη­ση στην Ευ­ρώ­πη που έχει σαν βα­σι­κό κορμό ένα κόμμα της Αρι­στε­ράς να εφαρ­μό­σει την πο­λι­τι­κή που υπο­σχέ­θη­κε στον ελ­λη­νι­κό λαό και με την οποία κέρ­δι­σε τις εκλο­γές στις 25 Γε­νά­ρη. Να μην επι­τρέ­ψουν σε κα­νέ­να λαό να βρο­ντο­φω­νά­ξει το ΟΧΙ που είπε ο ελ­λη­νι­κος λαός στις 5 Ιου­λί­ου, φτά­νο­ντας μά­λι­στα σε ση­μείο να οδη­γή­σουν το κλεί­σι­μο των τρα­πε­ζών στην Ελ­λά­δα. Να μην επι­τρέ­ψουν στους λαούς της Ευ­ρώ­πης να αρ­νη­θούν την δι­κτα­το­ρία της Τρόι­κας γιατί τότε θα κιν­δυ­νέ­ψει η εξου­σία τους και τα προ­νό­μια αυτών που πραγ­μα­τι­κά εκ­προ­σω­πούν, της ευ­ρω­παι­κής ολι­γαρ­χί­ας. Η εμ­μο­νή των δα­νει­στών για την υπο­γρα­φή νέου μνη­μο­νί­ου υπο­τα­γής και εξευ­τε­λι­σμού, πέρα απο τα οι­κο­νο­μι­κά σχέ­δια κά­ποιων χωρών, δεί­χνει αυτό ακρι­βώς. Επο­μέ­νως επι­χει­ρούν είτε να ανα­τρέ­ψουν είτε να εν­σω­μα­τώ­σουν είτε να υπο­τά­ξουν την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, να την απο­κό­ψουν από τα κι­νή­μα­τα και την βάση της αρι­στε­ράς αλλά και από τον λαό που την εμπι­στεύ­τη­κε.

Στο κρί­σι­μο σταυ­ρο­δρό­μι, στο οποίο βρί­σκε­ται η κυ­βέρ­νη­ση που εκλέ­χθη­κε για να υλο­ποι­ή­σει τις ελ­πί­δες και διεκ­δι­κή­σεις του ελ­λη­νι­κού λαού αλλά κι όλης της ευ­ρω­παι­κής αρι­στε­ράς, οφεί­λου­με να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με ΟΧΙ. ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!

Τώρα πλέον πρέ­πει ν’αλ­λά­ξου­με πραγ­μα­τι­κά τα­κτι­κή. Αυτό ση­μαί­νει:

Καμία υπο­χώ­ρη­ση στις απαι­τή­σεις των «εταί­ρων» για ερ­γα­σια­κά, ασφα­λι­στι­κό, ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, φο­ρο­λο­γι­κά.

Άμεση εφαρ­μο­γή ολό­κλη­ρου του προ­γράμ­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης που είναι το συμ­βό­λαιό μας με τον ελ­λη­νι­κό λαό αλλά και η ουσία των προ­γραμ­μα­τι­κών δη­λώ­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης. Άμεση υλο­ποί­η­ση των προ­γραμ­μα­τι­κών δη­λώ­σε­ων που υπερ­ψη­φί­στη­καν από το Κοι­νο­βού­λιο μετά το σχη­μα­τι­σμό της Κυ­βέρ­νη­σης. Να μην αλ­λοιω­θεί το σαφές μή­νυ­μα του ελ­λη­νι­κού λαού, ο οποί­ος στο πρό­σφα­το Δη­μο­ψή­φι­σμα απέρ­ρι­ψε κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά κάθε εί­δους νέο Μνη­μό­νιο.

Να μεί­νει στα χαρ­τιά και να ακυ­ρω­θεί η συμ­φω­νία της  13ης Ιου­λί­ου. Κα­νέ­να νέο αντι­λαϊ­κό μέτρο, άμεσα μέτρα ανα­κού­φι­σης του ελ­λη­νι­κού λαού και ανα­θέρ­μαν­σης της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας, στον αντί­πο­δα των ασκού­με­νων πο­λι­τι­κών.

Στο βαθμό που οι «εταί­ροι»-το­κο­γλύ­φοι επι­μέ­νουν και εκ­βιά­ζουν με βα­σι­κό τους όπλο την ρευ­στό­τη­τα του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος και την έξοδο από το ευρώ η απά­ντη­σή μας να είναι: καμία θυσία για το ευρώ, όπως είναι και η συ­νε­δρια­κή θέση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Γι αυτό το λόγο, έτοι­μοι για κάθε εν­δε­χό­με­νο, ζη­τά­με από την κυ­βέρ­νη­ση να επε­ξερ­γα­στεί άμεσα ένα πρό­γραμ­μα συ­ντε­ταγ­μέ­νης εξό­δου απο το Ευρώ σε πε­ρί­πτω­ση που οι «εταί­ροι» μας επι­βάλ­λουν μία τέ­τοια εξοδο και να το εξη­γή­σει διε­ξο­δι­κά στις κομ­μα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, στους κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους και στο λαό. Ανά­με­σα στις ανά­γκες της κοι­νω­νί­ας και την πλη­ρω­μή των δα­νει­στών επι­λέ­γου­με το πρώτο.

Αυτός είναι ο μο­να­δι­κός δρό­μος που είναι σύμ­φω­νος με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ερ­γα­ζό­με­νων τά­ξε­ων. Αυτή είναι η στάση που πε­ρι­μέ­νει από την κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς στην Ελ­λά­δα και η γαλ­λι­κή Αρι­στε­ρά και τα κι­νή­μα­τα. Σ’αυ­τή τη στάση θα βρουν πηγή έμπνευ­σης κι αγώνα οι ερ­γα­ζό­με­νοι όλης της Ευ­ρώ­πης! Γιατί η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει σή­με­ρα γίνει το ση­μείο ανα­φο­ράς του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος στην Ευ­ρώ­πη.Πά­λε­ψε όσο κα­νέ­νας άλλος προ­κά­το­χός της για να διεκ­δι­κή­σει τα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα του λαού μας. Η κυ­βέρ­νη­ση αυτη εκ­βιά­στη­κε για να συ­ναι­νέ­σει σε συμ­φω­νία-κά­τερ­γο που δεν εκ­φρά­ζει τη λαϊκή εντο­λή και θα εξα­κο­λου­θή­σει να εκ­βιά­ζε­ται για να εφαρ­μό­ζει όλο και πιο αντι­λαϊ­κά μέτρα.

Η Ο.Μ. Πα­ρι­σιού δεν στη­ρί­ζει ένα πρό­γραμ­μα λι­τό­τη­τας, νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων απορ­ρυθ­μί­σε­ων και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, που αν γίνει δεκτό από τους «θε­σμούς» και εφαρ­μο­στεί στην πράξη, θα επι­τεί­νει το φαύλο κύκλο της ύφε­σης, της φτώ­χειας και της δυ­στυ­χί­ας.

Η χώρα θα έχει αύριο, αν όλοι μαζί κά­νου­με πα­ρελ­θόν την ευ­ρω-νε­ο­α­ποι­κιο­κρα­τία και η Ελ­λά­δα ανε­ξάρ­τη­τη και κυ­ρί­αρ­χη, χα­ρά­ξει – χωρίς νέα μέτρα λι­τό­τη­τας, με ικανή ρευ­στό­τη­τα και βαθιά δια­γρα­φή του χρέ­ους- μια νέα πο­ρεία προ­ο­δευ­τι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης της πα­ρα­γω­γι­κής μας βάσης, της οι­κο­νο­μί­ας και της κοι­νω­νί­ας. Κα­λου­με την Ελ­λη­νι­κη κυ­βερ­νη­ση να απο­χω­ρη­σει τωρα απο την  δια­πραγ­μά­τευ­ση-πα­γί­δα.

Να υψώ­σου­με το ανά­στη­μα μας και να φω­νά­ξου­με και πάλι ΟΧΙ στους εκ­βια­στές.

Ο Ελ­λη­νι­κός λαός είχε και έχει την δύ­να­μη να στα­θεί στα πόδια του, κό­ντρα σε εκ­βια­στές και οι­κο­νο­μι­κούς δο­λο­φό­νους.

Η ΟΜ Συ­ρι­ζα Πα­ρι­σιου συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στο κί­νη­μα συ­μπα­ρά­στα­σης προς  τον ελ­λη­νι­κό λαό που ανα­πτύσ­σε­ται στην Γαλ­λία, για την επι­τυ­χία του ιστο­ρι­κού αγώνα που έχει ξε­κι­νή­σει στην Ελ­λά­δα και για το ξή­λω­μα της λι­τό­τη­τας και κάθε αντι­λαϊ­κής νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πο­λι­τι­κής στην Ευ­ρώ­πη.

Τέλος, ζη­τά­με την σύ­γκλη­ση των αντι­προ­σω­πευ­τι­κών ορ­γά­νων του κόμ­μα­τος, σύμ­φω­να με όσα προ­βλέ­πει το κα­τα­στα­τι­κό για εξαι­ρε­τι­κές πε­ρι­στά­σεις προ­κει­μέ­νου να συ­ζη­τη­θούν τα πα­ρα­πά­νω ζη­τή­μα­τα (αλλά και όσα ση­μα­ντι­κά προ­κύ­ψουν εν τω με­τα­ξύ) για να παρ­θούν απο­φά­σεις σύμ­φω­να με τις αρχές της εσω­κομ­μα­τι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας.

*Η από­φα­ση αυτή πάρ­θη­κε από το συ­ντο­νι­στι­κό της ΟΜ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Πα­ρι­σιού, συν­δια­μορ­φού­με­νη και από μέλη της ΟΜ

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,279ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,004ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα