ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς-Ιθάκης: Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά εξουσιοδότηση να υπογράψει τρίτο Μνημόνιο

Δημοσιεύουμε ομόφωνη απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κεφαλλονιάς-Ιθάκης του ΣΥΡΙΖΑ

Για τις πολιτικές εξελίξεις

– Μετά τη με­γα­λειώ­δη ετυ­μη­γο­ρία του ελ­λη­νι­κού λαού, που είπε ένα βρο­ντε­ρό τα­ξι­κό ΟΧΙ στον ορυ­μα­γδό πιέ­σε­ων από την ευ­ρω­ζω­νι­κή γρα­φειο­κρα­τία, την τρα­πε­ζι­κή ολι­γαρ­χία και την ντό­πια δια­πλο­κή μια και­νούρ­για εποχή έχει αρ­χί­σει. Το παλιό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα απα­ξιώ­θη­κε πλή­ρως και ο λαϊ­κός πα­ρά­γο­ντας ει­σέ­βα­λε ορ­μη­τι­κά στο προ­σκή­νιο απορ­ρί­πτο­ντας την εκ­στρα­τεία φόβου η οποία εντά­θη­κε σε ασύλ­λη­πτο βαθμό την τε­λευ­ταία βδο­μά­δα πριν το δη­μο­ψή­φι­σμα και έθετε την απει­λή της εξό­δου από το ευρώ.

– Η κυ­βέρ­νη­ση, μέσα σε αντί­ξο­ες σί­γου­ρα συν­θή­κες, έπρε­πε να υπε­ρα­σπι­στεί τις προ­ε­κλο­γι­κές δια­κη­ρύ­ξεις  και κυ­ρί­ως τις αρχές και τις αξίες της Αρι­στε­ράς. Αρχές και αξίες που ιστο­ρι­κά δεν μπο­ρούν να συμ­βι­βα­στούν με τη συ­νέ­χι­ση της εξα­θλί­ω­σης του ελ­λη­νι­κού λαού, τη φο­ρο­λο­γι­κή και ει­σο­δη­μα­τι­κή αφαί­μα­ξη των ασθε­νέ­στε­ρων κοι­νω­νι­κών στρω­μά­των και των μι­κρο­με­σαί­ων, το ξε­πού­λη­μα του δη­μό­σιου πλού­του, την εμ­βά­θυν­ση της εξάρ­τη­σης της πα­τρί­δας μας από ξένες δυ­νά­μεις. Δυ­στυ­χώς όλα αυτά θα υλο­ποι­η­θούν, αν ψη­φι­στεί και υλο­ποι­η­θεί το νέο μνη­μό­νιο.

– Η κυ­βέρ­νη­ση και οι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν έχουν καμιά εξου­σιο­δό­τη­ση να ψη­φί­σουν ένα νέο μνη­μό­νιο καθώς και τους εφαρ­μο­στι­κούς  συ­νο­δευ­τι­κούς νό­μους που της επι­βάλ­λουν οι δα­νει­στές. Μνη­μό­νιο το οποίο θα κα­τα­δι­κά­σει τους πο­λί­τες σε μια αέναη εξα­θλί­ω­ση, θα κάνει την πα­τρί­δα μας υπο­χεί­ριο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας και των δο­ρυ­φό­ρων της και η Αρι­στε­ρά θα απα­ξιω­θεί για δε­κα­ε­τί­ες στη λαϊκή συ­νεί­δη­ση.

– Το κόμμα μας και η κυ­βέρ­νη­ση πρέ­πει άμεσα να δη­μιουρ­γή­σουν ένα σχέ­διο γέφυ­ρα για τη με­τά­βα­ση σε εθνι­κό νό­μι­σμα, μια εναλ­λα­κτι­κή προ­ο­πτι­κή, καθώς απο­δει­κνύ­ε­ται η αδυ­να­μία χά­ρα­ξης οποιασ­δή­πο­τε, όχι μόνο φι­λο­λαϊ­κής, αλλά στοι­χειω­δώς αν­θρώ­πι­νης πο­λι­τι­κής μέσα στην ευ­ρω­ζώ­νη. Μια με­τά­βα­ση με ασφά­λεια και σχέ­διο στο δικό μας νό­μι­σμα, ως βάση της αξιο­πρέ­πειας μας και εφαλ­τή­ριο για εθνι­κή ανα­γέν­νη­ση και κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη.

– Η συμ­φω­νία πα­ρα­βιά­ζει την συ­νε­δρια­κή μας από­φα­ση για καμιά θυσία για το ευρώ καθώς και τη δέ­σμευ­ση της συ­νό­δου της κε­ντρι­κής επι­τρο­πής, η οποία υπο­δεί­κνυε την απο­φυ­γή πάση θυσία νέου μνη­μο­νί­ου με αντι­λαϊ­κά και  υφε­σια­κά  μέτρα.

– Χρειά­ζε­ται άμεσα να συ­γκλη­θεί η κε­ντρι­κή επι­τρο­πή και το διαρ­κές συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ  ώστε να κρί­νουν τη συμ­φω­νία που προ­τεί­νε­ται και να χα­ρά­ξουν τις πο­λι­τι­κές κα­τευ­θύν­σεις τις οποί­ες, κα­τα­στα­τι­κά και σύμ­φω­να με την αί­σθη­ση δη­μο­κρα­τί­ας που πάντα εί­χα­με ως πο­λι­τι­κός χώρος, μόνο μέσα σε ένα τέ­τοιο πλαί­σιο  μπο­ρούν να απο­φα­σι­στούν.

7,133ΥποστηρικτέςΚάντε Like
593ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,114ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
393ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής