ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς-Ιθάκης: Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά εξουσιοδότηση να υπογράψει τρίτο Μνημόνιο

Δημοσιεύουμε ομόφωνη απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κεφαλλονιάς-Ιθάκης του ΣΥΡΙΖΑ

Για τις πολιτικές εξελίξεις

– Μετά τη με­γα­λειώ­δη ετυ­μη­γο­ρία του ελ­λη­νι­κού λαού, που είπε ένα βρο­ντε­ρό τα­ξι­κό ΟΧΙ στον ορυ­μα­γδό πιέ­σε­ων από την ευ­ρω­ζω­νι­κή γρα­φειο­κρα­τία, την τρα­πε­ζι­κή ολι­γαρ­χία και την ντό­πια δια­πλο­κή μια και­νούρ­για εποχή έχει αρ­χί­σει. Το παλιό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα απα­ξιώ­θη­κε πλή­ρως και ο λαϊ­κός πα­ρά­γο­ντας ει­σέ­βα­λε ορ­μη­τι­κά στο προ­σκή­νιο απορ­ρί­πτο­ντας την εκ­στρα­τεία φόβου η οποία εντά­θη­κε σε ασύλ­λη­πτο βαθμό την τε­λευ­ταία βδο­μά­δα πριν το δη­μο­ψή­φι­σμα και έθετε την απει­λή της εξό­δου από το ευρώ.

– Η κυ­βέρ­νη­ση, μέσα σε αντί­ξο­ες σί­γου­ρα συν­θή­κες, έπρε­πε να υπε­ρα­σπι­στεί τις προ­ε­κλο­γι­κές δια­κη­ρύ­ξεις  και κυ­ρί­ως τις αρχές και τις αξίες της Αρι­στε­ράς. Αρχές και αξίες που ιστο­ρι­κά δεν μπο­ρούν να συμ­βι­βα­στούν με τη συ­νέ­χι­ση της εξα­θλί­ω­σης του ελ­λη­νι­κού λαού, τη φο­ρο­λο­γι­κή και ει­σο­δη­μα­τι­κή αφαί­μα­ξη των ασθε­νέ­στε­ρων κοι­νω­νι­κών στρω­μά­των και των μι­κρο­με­σαί­ων, το ξε­πού­λη­μα του δη­μό­σιου πλού­του, την εμ­βά­θυν­ση της εξάρ­τη­σης της πα­τρί­δας μας από ξένες δυ­νά­μεις. Δυ­στυ­χώς όλα αυτά θα υλο­ποι­η­θούν, αν ψη­φι­στεί και υλο­ποι­η­θεί το νέο μνη­μό­νιο.

– Η κυ­βέρ­νη­ση και οι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν έχουν καμιά εξου­σιο­δό­τη­ση να ψη­φί­σουν ένα νέο μνη­μό­νιο καθώς και τους εφαρ­μο­στι­κούς  συ­νο­δευ­τι­κούς νό­μους που της επι­βάλ­λουν οι δα­νει­στές. Μνη­μό­νιο το οποίο θα κα­τα­δι­κά­σει τους πο­λί­τες σε μια αέναη εξα­θλί­ω­ση, θα κάνει την πα­τρί­δα μας υπο­χεί­ριο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας και των δο­ρυ­φό­ρων της και η Αρι­στε­ρά θα απα­ξιω­θεί για δε­κα­ε­τί­ες στη λαϊκή συ­νεί­δη­ση.

– Το κόμμα μας και η κυ­βέρ­νη­ση πρέ­πει άμεσα να δη­μιουρ­γή­σουν ένα σχέ­διο γέφυ­ρα για τη με­τά­βα­ση σε εθνι­κό νό­μι­σμα, μια εναλ­λα­κτι­κή προ­ο­πτι­κή, καθώς απο­δει­κνύ­ε­ται η αδυ­να­μία χά­ρα­ξης οποιασ­δή­πο­τε, όχι μόνο φι­λο­λαϊ­κής, αλλά στοι­χειω­δώς αν­θρώ­πι­νης πο­λι­τι­κής μέσα στην ευ­ρω­ζώ­νη. Μια με­τά­βα­ση με ασφά­λεια και σχέ­διο στο δικό μας νό­μι­σμα, ως βάση της αξιο­πρέ­πειας μας και εφαλ­τή­ριο για εθνι­κή ανα­γέν­νη­ση και κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη.

– Η συμ­φω­νία πα­ρα­βιά­ζει την συ­νε­δρια­κή μας από­φα­ση για καμιά θυσία για το ευρώ καθώς και τη δέ­σμευ­ση της συ­νό­δου της κε­ντρι­κής επι­τρο­πής, η οποία υπο­δεί­κνυε την απο­φυ­γή πάση θυσία νέου μνη­μο­νί­ου με αντι­λαϊ­κά και  υφε­σια­κά  μέτρα.

– Χρειά­ζε­ται άμεσα να συ­γκλη­θεί η κε­ντρι­κή επι­τρο­πή και το διαρ­κές συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ  ώστε να κρί­νουν τη συμ­φω­νία που προ­τεί­νε­ται και να χα­ρά­ξουν τις πο­λι­τι­κές κα­τευ­θύν­σεις τις οποί­ες, κα­τα­στα­τι­κά και σύμ­φω­να με την αί­σθη­ση δη­μο­κρα­τί­ας που πάντα εί­χα­με ως πο­λι­τι­κός χώρος, μόνο μέσα σε ένα τέ­τοιο πλαί­σιο  μπο­ρούν να απο­φα­σι­στούν.

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,237ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,008ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα