R-Project: Ο Καρυπίδης έφυγε. Ο Βουδούρης;

Αναδημοσίευση από το rproject.gr 

Συνεδριασε,τελικα, χθες (7/2) η πγ του συριζα για να αντιμετωπισει την κριση που εχει δημιουργηθεί μετα την αποφαση της κε για τους υποψηφιους του συριζα στις περιφερειακες εκλογες, αλλά και τις μαζικες αντιδράσεις μελων και οργανώσεων για τις επιλογες στην Πελοποννησο και στην Δυτ. Μακεδονια. Στην συνεδριαση δεν ηταν παρων ο Αλεξης Τσιπρας, παρολο που η συμμετοχή του σε αυτην την κρισιμη συζητηση ειχε προβληθεί ως λογος για την επι διημερο αναβολη της συνεδριασης της ΠΓ.

Η "πλειο­ψη­φια", δια των  Δ Βιτσα και Κ Που­λά­κη, προ­τει­νε την απο­συρ­ση της υπο­στή­ρι­ξης στον Κα­ρυ­πι­δη αλλα επε­μει­νε πει­σμα­τι­κα στη δια­σω­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας Βου­δου­ρη, παρα το στρα­πα­τσο που εχουν προ­κα­λε­σει τοσο οι προ­κλη­τι­κες δη­λω­σεις του ιδιου του Βου­δου­ρη οσο και οι μα­ζι­κες αντι­ρη­σεις των ορ­γα­νώ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην Πε­λο­πο­νη­σο.

Οι εκ­προ­σω­ποι της Αρι­στε­ρης Πλατ­φόρ­μας προ­τει­ναν την απο­συρ­ση της στή­ρι­ξης στον Κα­ρυ­πι­δη,αλλά και την απο­συρ­ση του Βου­δου­ρη και την ανα­ζη­τη­ση εναλ­λα­κτι­κών υπο­ψη­φιο­τή­των σε συ­νε­νοη­ση με τις Ορ­γα­νώ­σεις.

Ανα­λο­γη σταση κρα­τη­σαν οι εκ­προ­σω­ποι της ΑΝΑΣΑ, ζη­τω­ντας  επι­μο­να την απο­συρ­ση ττου Κα­ρυ­πι­δη, αλλα υπο­στη­ρι­ζο­ντας (εστω με μι­κρο­τε­ρη εμ­φα­ση) και το αι­τη­μα απο­συρ­σης του Βου­δου­ρη.

Με δε­δο­μέ­νο ότι οι ορ­γα­νώ­σεις της Πε­λο­πον­νή­σου εκ­φρά­ζουν εντο­νό­τα­τες αντιρ­ρή­σεις στον κε­ντρο­α­ρι­στε­ρό υπο­ψή­φιο το θέμα δεν μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί λήξαν. Επί­σης στε­λέ­χη της Α.Π. ση­μεί­ω­ναν το εν­δε­χό­με­νο να υπο­χρε­ω­θεί η πλειο­ψη­φία να επα­νέλ­θει στο θέμα Βου­δού­ρη μετα από απο­κα­λύ­ψεις των αντι­πά­λων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σχε­τι­κά με το βιο και την πο­λι­τεία του νέου εκλε­κτού των οπα­δών της "διεύ­ρυν­σης" προς τα στε­λέ­χη της κε­ντρο­α­ρι­στε­ράς, συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας ακόμα και κά­ποιους που ψή­φι­σαν τις προ­γραμ­μα­τι­κές δη­λώ­σεις του Σα­μα­ρά.

Μετά την από­φα­ση αυτήν προ­κύ­πτουν αβί­α­στα πολλά συ­μπε­ρά­σμα­τα.

Η από­φα­ση της ΚΕ να απο­δε­χθεί, με ψη­φο­φο­ρία "πα­κέ­το", την πρό­τα­ση της πλειο­ψη­φί­ας για όλες τις υπο­ψη­φιό­τη­τες μαζί, ήταν εξαι­ρε­τι­κά λα­θε­μέ­νη. Δεν επέ­τρε­ψε να πα­ρου­σια­στεί η πλα­τιά στή­ρι­ξη προς τους πε­ρισ­σό­τε­ρους υπο­ψη­φί­ους, ενώ επι­χει­ρού­σε να "κρύ­ψει" τις κρι­τι­κές, τις κα­ταγ­γε­λί­ες και τις προει­δο­ποι­ή­σεις σχε­τι­κά με τους Βου­δού­ρη- Κα­ρυ­πί­δη, που είχαν ακου­στεί έγκαι­ρα στην ΚΕ, του­λά­χι­στον από τα στε­λέ­χη της ΑΠ.

Η ευ­θύ­νη για την κα­τάρ­ρευ­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας Κα­ρυ­πί­δη βα­ρύ­νει όσους την προ­ε­τοί­μα­σαν και την στή­ρι­ξαν. Αντί­θε­τα, κε­ντρι­κά και το­πι­κά στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που αντέ­δρα­σαν σε αυτήν, απο­δει­κνύ­ε­ται σή­με­ρα ότι υπε­ρά­σπι­ζαν την κοινή λο­γι­κή της πλειο­ψη­φί­ας των μελών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Οι δη­λώ­σεις Βου­δού­ρη την επο­μέ­νη της από­φα­σης της ΚΕ, υπο­δει­κνύ­ουν μια πρω­το­φα­νή επι­πο­λαιό­τη­τα των στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που χει­ρί­στη­καν το θέμα, αφού δεν είχαν δια­σφα­λί­σει ούτε ένα ελά­χι­στο όριο πο­λι­τι­κής συμ­φω­νί­ας και πει­θαρ­χί­ας, που θε­ω­ρεί­ται αυ­το­νό­η­το ακόμα και για τις εκλο­γι­κές συμ­μα­χί­ες στα συν­δι­κά­τα.

Οι μα­ζι­κές και έντο­νες αντι­δρά­σεις των μελών του  ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στις υπο­ψη­φιό­τη­τες Κα­ρυ­πί­δη -Βου­δού­ρη έδω­σαν για άλλη μια φορά απά­ντη­ση σε όλους όσους ισχυ­ρί­ζο­νται ότι το εγ­χεί­ρη­μα της ενω­τι­κής ρι­ζο­σπα­στι­κής  αρι­στε­ράς έχει κρι­θεί, κά­ποιοι προ­ε­ξο­φλώ­ντας μιαν εύ­κο­λη επι­κρά­τη­ση της συ­ντη­ρη­τι­κής γραμ­μής και κά­ποιοι προ­ε­ξο­φλώ­ντας μιαν ομαλή σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. 

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,282ΥποστηρικτέςΚάντε Like
999ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα