Ψήφισμα του Κεντρ. Συμβουλίου της Νεολ. ΣΥΡΙΖΑ προς την Κεντρ. Επιτροπή

Δημοσιεύουμε ψήφισμα που υιοθέτησε στις 24/5 το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και απευθύνεται στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σύντροφοι και συντρόφισσες της ΚΕ,

Η κα­τά­στα­ση της χώρας, ει­δι­κά σε οι­κο­νο­μι­κό επί­πε­δο, έχει φτά­σει σε ορια­κό ση­μείο με τους συ­νε­χείς οι­κο­νο­μι­κούς και πο­λι­τι­κούς εκ­βια­σμούς που ασκού­νται στην κυ­βέρ­νη­ση και κατ’ επέ­κτα­ση στον ελ­λη­νι­κό λαό. Οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι εκ­βια­σμοί προ­σπα­θούν να δη­μιουρ­γή­σουν το πλαί­σιο είτε για μια «αρι­στε­ρή πα­ρέν­θε­ση» είτε για την εν­σω­μά­τω­ση της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­ση στο κυ­ρί­αρ­χο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο υπό­δειγ­μα. Στό­χος τους είναι να στεί­λουν ένα μή­νυ­μα σε όλους τους λαούς της Ευ­ρώ­πης πως η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη ηγε­μο­νία είναι αδιαμ­φι­σβή­τη­τη.

Στο λίγο καιρό της κυ­βέρ­νη­σης έχουν γίνει ομο­λο­γου­μέ­νως θε­τι­κά βή­μα­τα για να στα­μα­τή­σει το βά­θε­μα της λι­τό­τη­τας και να εκ­δη­μο­κρα­τι­στούν ορι­σμέ­νοι κρα­τι­κοί θε­σμοί. Το νο­μο­σχέ­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση της αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης, η κα­τάρ­γη­ση του 5ευ­ρου, οι 100 δό­σεις, το άνοιγ­μα της ΕΡΤ, η κα­τάρ­γη­ση φυ­λα­κών Τύπου Γ, η ακύ­ρω­ση των αυ­ξή­σε­ων στο ρεύμα κ.α. δί­νουν ένα σαφές στίγ­μα της αλ­λα­γής που έχει επέλ­θει μετά τις εκλο­γές. Ταυ­τό­χρο­να, η στι­βα­ρή κι έντο­νη δια­πραγ­μά­τευ­ση έδωσε θάρ­ρος, του­λά­χι­στον αρ­χι­κά, στον ελ­λη­νι­κό λαό που βγήκε στους δρό­μους για να στη­ρί­ξει τις προ­σπά­θειες της κυ­βέρ­νη­σης. Αυτό ανα­δει­κνύ­ει και την ανά­γκη για τη συ­νε­χή «πο­λι­τι­κο­ποί­η­ση» της δια­πραγ­μά­τευ­σης, εμ­μέ­νο­ντας στη δη­μο­σιό­τη­τα των δια­φω­νιών, στη συ­νε­χή απεύ­θυν­ση προς τους ευ­ρω­παϊ­κούς λαούς και την ανά­δει­ξη του με­γέ­θους των δια­κυ­βευ­μά­των.

Το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα, εκτι­μού­με πως έχει φανεί πως απ’ την πλευ­ρά των «θε­σμών» δεν υπάρ­χει η διά­θε­ση για επί­τευ­ξη «έντι­μου συμ­βι­βα­σμού». Πα­ρό­λες τις με­τα­ξύ τους δια­φο­ρές, η από­λυ­τη εμ­μο­νή τους στο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο δόγμα, σε συν­δυα­σμό με τον συ­νε­χι­ζό­με­νο οι­κο­νο­μι­κό στραγ­γα­λι­σμό, έχουν οδη­γή­σει την κυ­βέρ­νη­ση είτε σε υπο­χω­ρή­σεις (βλ. ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις), είτε σε κα­θυ­στέ­ρη­ση πυ­ρη­νι­κών στοι­χεί­ων του δικού μας προ­γράμ­μα­τος (βλ. ερ­γα­σια­κά), ως έν­δει­ξη καλής θέ­λη­σης από τη δική μας πλευ­ρά για επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας.

Ωστό­σο, ούτε καν αυτές οι υπο­χω­ρή­σεις δεν έχουν βρει κα­νέ­να απο­λύ­τως αντί­κρυ­σμα από την άλλη πλευ­ρά, δε­δο­μέ­νης της δικής τους πρό­θε­σης να μην ευ­δο­κι­μή­σει ένα δια­φο­ρε­τι­κό υπό­δειγ­μα από το νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο στην Ελ­λά­δα. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικές μας υπο­χω­ρή­σεις αδυ­να­τί­ζουν μέρα με τη μέρα τη δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ισχύ της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης, στο βαθμό που δεν λαμ­βά­νο­νται πρω­το­βου­λί­ες που να με­τα­φέ­ρουν την πίεση προς την άλλη πλευ­ρά.

Γνω­ρί­ζο­ντας ότι η κυ­βέρ­νη­ση δεν ήταν ποτέ για το χώρο μας αυ­το­σκο­πός, αλλά βα­σι­κό μέρος ενός σχε­δί­ου για το σο­σια­λι­στι­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό της κοι­νω­νί­ας, κι έχο­ντας μπρο­στά μας κρί­σι­μες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, οφεί­λου­με να θέ­σου­με ως ΚΣ της Νε­ο­λαί­ας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τις προ­τε­ραιό­τη­τες που θε­ω­ρού­με ότι πρέ­πει να έχει τόσο το κόμμα κι η νε­ο­λαία, όσο και η κυ­βέρ­νη­ση, αυτή τη στιγ­μή:

1) Πάση θυσία επι­μο­νή στις δια­κη­ρυγ­μέ­νες κόκ­κι­νες γραμ­μές και ρήξη με το προη­γού­με­νο μνη­μο­νια­κό πλαί­σιο

2) Άμεσο προ­χώ­ρη­μα του κυ­βερ­νη­τι­κού έργου (πρό­γραμ­μα ΔΕΘ και προ­γραμ­μα­τι­κές εξαγ­γε­λί­ες), με έμ­φα­ση στα ζη­τή­μα­τα που αφο­ρούν τις κόκ­κι­νες γραμ­μές (πχ. ερ­γα­σια­κά)

3) Εάν δεν υπάρ­ξει συμ­φω­νία, το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα, η οποία θα σέ­βε­ται τα πα­ρα­πά­νω, η κυ­βέρ­νη­ση να μην πλη­ρώ­σει την επό­με­νη δόση στο ΔΝΤ

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε ότι τα πα­ρα­πά­νω φέρ­νουν στο προ­σκή­νιο μια σειρά από εν­δε­χό­με­να, από την αθέ­τη­ση πλη­ρω­μών έως και τη συ­νο­λι­κή ρήξη με τους «θε­σμούς» και την ευ­ρω­ζώ­νη. Για εμάς είναι σαφές, πως στο βαθμό που η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη ηγε­σία της ευ­ρω­ζώ­νης δε φαί­νε­ται δια­τε­θει­μέ­νη να την κρα­τή­σει ενω­μέ­νη, το βάρος της ευ­θύ­νης αυτής δεν μπο­ρεί να πέ­φτει στις δικές μας πλά­τες με αντί­τι­μο την απα­ξί­ω­ση της δη­μο­κρα­τί­ας και τη συ­νέ­χι­ση της κα­τα­στρο­φι­κής πο­λι­τι­κής της λι­τό­τη­τας. Συ­νε­πώς ακόμα και το σε­νά­ριο της συ­νο­λι­κής ρήξης δεν πρέ­πει να μας τρο­μο­κρα­τεί. Αντί­θε­τα, εάν συ­νο­δεύ­ε­ται από ρι­ζι­κή ανα­δια­νο­μή πλού­του και εξου­σί­ας, εκ­δη­μο­κρα­τι­σμού του κρά­τους, ενί­σχυ­ση του κοι­νω­νι­κού κρά­τους, άμεσο σχέ­διο για την ανα­συ­γκρό­τη­ση της πα­ρα­γω­γής στην κα­τεύ­θυν­ση ενός πα­ρα­γω­γι­κού με­τα­σχη­μα­τι­σμού, επι­δί­ω­ξη συμ­μα­χιών στο διε­θνές πεδίο σε μια προ­ο­δευ­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση, στάση πλη­ρω­μών και δη­μό­σιο έλεγ­χο του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος, τότε μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει μια θε­τι­κή προ­ο­πτι­κή παρά τις πο­λι­τι­κές, κοι­νω­νι­κές και οι­κο­νο­μι­κές δυ­σκο­λί­ες της πρώ­της πε­ριό­δου, στο βαθμό που η εναλ­λα­κτι­κή είναι ακύ­ρω­ση της λαϊ­κής βού­λη­σης.

Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, τόσο το κόμμα και η νε­ο­λαία όσο και η κυ­βέρ­νη­ση, οφεί­λου­με να ανα­δει­κνύ­ου­με διαρ­κώς το μέ­γε­θος του δια­κυ­βεύ­μα­τος κά­νο­ντας το λαό, τους ερ­γα­ζο­μέ­νους και τη νε­ο­λαία συμ­μέ­το­χους με απο­φα­σι­στι­κό τρόπο στη σύ­γκρου­ση με το νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό. Ταυ­τό­χρο­να, οφεί­λει να είναι διαρ­κές το κά­λε­σμα στους ευ­ρω­παϊ­κούς λαούς, ώστε να ανα­τρέ­ψουν κι εκεί­νοι τα σχέ­δια των ακραία νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων κυ­βερ­νή­σε­ών τους για πλήρη απα­ξί­ω­ση της δυ­να­τό­τη­τας των λαών να απο­φα­σί­ζουν για τις τύχες τους. 

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,281ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,001ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
426ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα