Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η υποκρισία περισσεύει

‘Αρθρο από το ¨Νέο ξεκίνημα-για μια άλλη υγεία¨ που κυκλοφορεί

Η Πα­γκό­σμια Η­μέ­ρα Ψυ­χι­κής Υ­γεί­ας, 10η Ο­κτω­βρίου, α­πο­τέ­λε­σε μια κα­λή ευ­και­ρί­α για τον υ­πουρ­γό Υ­γεί­ας Νι­κή­τα Κα­κλα­μά­νη και τον ει­δι­κό γραμ­μα­τέ­α του υ­πουρ­γεί­ου Υ­γεί­ας Με­λέ­τη Τζα­φέ­ρη, για να κάνουν πα­νη­γυ­ρι­κές δη­λώ­σεις για την κα­λή πο­ρεί­α της υ­λο­ποί­η­σης της ψυ­χιατρι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης στη χώ­ρα μας. Α­να­φέ­ρο­νται στις δο­μές που ή­δη λει­τουργούν με την υ­πο­στή­ρι­ξη κοι­νο­τι­κών κον­δυ­λί­ων (ξε­νώ­νες, οι­κο­τρο­φεί­α και προ­στα­τευό­με­να δια­με­ρί­σμα­τα) και που φι­λο­ξε­νούν 1289 πρώ­ην νο­ση­λευό­με­νους σε ψυ­χια­τρεί­α. Α­να­φέ­ρο­νται, ε­πι­πλέ­ον, στις νέ­ες δο­μές που α­να­μέ­νε­ται να τεθούν σε λει­τουρ­γί­α και το κλεί­σι­μο μιας σει­ράς ψυ­χια­τρεί­ων. Και βέ­βαια μι­λούν για προ­σλή­ψεις για τη στε­λέ­χω­ση των δο­μών αυ­τών.

Δεν α­να­φέρ­θη­καν, ό­μως, στην κρί­ση που περ­νά η ψυ­χια­τρι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση από τον Ια­νουά­ριο του τρέ­χο­ντος χρό­νου, ο­πό­τε και παίρ­νου­με την πρω­το­βου­λία να μι­λή­σου­με ε­μείς. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στις δο­μές που λει­τουρ­γούν ως ΝΠΙΔ στο πλαί­σιο της ψυ­χια­τρι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης, έ­μει­ναν α­πλή­ρω­τοι για με­γά­λα δια­στή­μα­τα και σε πολ­λούς φο­ρείς πα­ρα­μέ­νουν σε αυ­τό το κα­θε­στώς, χω­ρίς να ξέ­ρουν πό­τε θα πλη­ρω­θούν. Οι δο­μές αυ­τές στην πλειο­ψη­φί­α τους υ­πο­στη­ρίχτη­καν α­πό κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια και πλέ­ον χρη­μα­το­δο­τού­νται α­πό τον κρα­τικό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό σε με­γά­λο βαθ­μό, κα­θώς το κρά­τος εί­ναι υ­πο­χρε­ω­μέ­νο να συ­νε­χί­σει την υ­πο­στή­ρι­ξη των δο­μών και δε­σμεύ­ται α­πέ­να­ντι στην Ε.Ε. Το Υ­πουρ­γεί­ο Υ­γεί­ας δεν έ­χει δώ­σει κα­μί­α ε­ξή­γη­ση στους ερ­γα­ζό­με­νους για αυ­τές τις κα­θυ­στε­ρή­σεις και δεν προ­βάλ­λει και κα­μί­α δι­καιο­λο­γί­α. Εί­ναι εύ­λο­γο, λοι­πόν, να αμ­φι­σβη­τή­σου­με τις υ­πο­σχέ­σεις για τη συ­νέ­χι­ση της υ­λο­ποί­ησης της Ψυ­χια­τρι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης, κα­θώς η κυ­βέρ­νη­ση δεν α­ντα­πο­κρί­νε­ται ε­παρ­κώς ού­τε σε ό­σα προ­βλέ­πο­νται α­πό τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του τρέ­χο­ντος έτους. Φαί­νε­ται μά­λι­στα, ό­τι κρα­τούν τα χρή­μα­τα α­πό τους μι­σθούς των ερ­γα­ζομέ­νων για να τα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν για άλ­λους σκο­πούς πα­ρα­με­λώ­ντας τις α­νάγκες των ψυ­χι­κά α­σθε­νών και ό­σων ε­παγ­γελ­μα­τιών τις υ­πη­ρε­τούν δεί­χνο­ντας κα­θα­ρά ό­τι οι προ­τε­ραιό­τη­τές τους εί­ναι στραμ­μέ­νες αλ­λού.

Μας δί­νει μια α­πά­ντη­ση ο κ. Τζα­φέ­ρης για την ο­πτι­κή γω­νιά που α­ντι­με­τω­πίζουν το θέ­μα: «ο κά­θε α­σθε­νής στοι­χί­ζει στο υ­πουρ­γεί­ο Υ­γεί­ας πε­ρί­που 3.300 ευρώ, ό­ταν στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α το κό­στος αυ­τό υ­πο­λο­γί­ζε­ται στα 2.000-2.200 ευ­ρώ». Δε μας ε­ξη­γεί βέ­βαια που ο­φεί­λε­ται αυ­τή η δια­φο­ρά. Δεν ε­ξη­γεί πως η ε­ξοι­κο­νόμη­ση του ι­διω­τι­κού το­μέ­α προ­κύ­πτει α­πό τους χα­μη­λούς μι­σθούς και την εκ­με­τάλ­λευ­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Βέ­βαια, το υ­πουρ­γεί­ο και η κυ­βέρ­νη­ση δεν εν­δια­φέ­ρο­νται, ό­πως έ­χουν ή­δη α­πο­δεί­ξει, για τους μι­σθούς των ερ­γα­ζο­μέ­νων ή για την ποιό­τη­τα των πα­ρε­χό­με­νων υ­πη­ρε­σιών. Εν­δια­φέ­ρο­νται, ό­μως πως θα μειώ­σουν τα έ­ξο­δα για τις κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές και πως θα υ­πη­ρε­τή­σουν και θα διευ­κο­λύ­νουν τους ι­διώ­τες να κερ­δί­σουν εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι τό­σο τους ερ­γα­ζό­με­νους ό­σο και τις α­νά­γκες των ψυ­χι­κά α­σθε­νών και των οι­κο­γε­νειών τους που­λώ­ντας τους θε­ρα­πεί­α και κα­ταρ­γώ­ντας το δι­καί­ω­μα του κα­θε­νός να έ­χει πρό­σβα­ση στη δη­μό­σια υ­γεί­α.

Αυ­τοί που εν­δια­φέ­ρο­νται σί­γου­ρα για την κα­τά­στα­ση της ψυ­χι­κής υ­γεί­ας στη χώ­ρα μας αλ­λά και πα­ντού εί­ναι οι ί­διοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι και οι α­σθε­νείς με τις οι­κο­γέ­νειές τους. Κι αυ­τοί εί­ναι που πρέ­πει να α­πο­κα­λύ­ψουν την πραγμα­τι­κή «ψυ­χια­τρι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση» που υ­λο­ποιεί­ται, και να διεκ­δι­κή­σουν αυ­τό που πραγ­μα­τι­κά πρέ­πει να γί­νει, για να μπο­ρού­με να μι­λά­με για α­ξιο­πρε­πείς και ποιο­τι­κές υ­πη­ρε­σί­ες και που το κρά­τος ο­φεί­λει να ε­ξα­σφα­λί­σει. Η διεκ­δί­κη­ση ό­μως, δε γί­νε­ται α­πό τη μια στιγ­μή στην άλ­λη και α­πό με­μο­νω­μένες α­ντι­δρά­σεις. Εί­ναι α­να­γκαί­α η δη­μιουρ­γί­α σω­μα­τεί­ων ερ­γα­ζο­μέ­νων σε όλες τις δο­μές ψυ­χι­κής υ­γεί­ας, σύλ­λο­γοι γο­νέ­ων και οι­κο­γε­νειών των ψυ­χι­κά πα­σχό­ντων αλ­λά και των ί­διων των α­σθε­νών. Με συ­ντο­νι­σμέ­νες προ­σπά­θειες ό­λων μπο­ρού­με να ελ­πί­σου­με σε έ­να κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον της ψυ­χια­τρι­κής με­ταρρύθ­μι­σης σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα, πρό­λη­ψης, πα­ρέμ­βα­σης και α­πο­κα­τά­στα­σης. Γιατί ό­λους μας α­φο­ρά και ό­λοι πρέ­πει να συμ­βάλ­λου­με ε­νερ­γη­τι­κά προς αυ­τή την κα­τεύ­θυν­ση.

Ανώνυμη για ευνόητους λόγους

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,236ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,008ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα