Νομ. Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου: Καλούμε τους βουλευτές να σταθούν απέναντι

Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ

Η ΝΕ Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία κυβέρνησης δανειστών και κατέληξε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, στις παρακάτω διαπιστώσεις:

 1. Η κυ­βέρ­νη­ση με κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, απ’ τη πρώτη στιγ­μή που εκλέ­χθη­κε, βρέ­θη­κε αντι­μέ­τω­πη με μια κα­τε­στραμ­μέ­νη κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά χώρα. Παρά τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα, τις δικές της ατολ­μί­ες και ανε­πάρ­κειες, τον συ­νε­χή πό­λε­μο που αντι­με­τώ­πι­σε από την ντό­πια και ξένη ολι­γαρ­χία και το κα­τε­στη­μέ­νο που κυ­ριαρ­χού­σε και κυ­ριαρ­χεί ακόμα στο κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό, προ­σπά­θη­σε να υλο­ποι­ή­σει τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις, ψη­φί­ζο­ντας μια σειρά νό­μους που έδω­σαν ανάσα στα πιο φτωχά στρώ­μα­τα της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. Ταυ­τό­χρο­να επι­χεί­ρη­σε με σκλη­ρή και έντι­μη δια­πραγ­μά­τευ­ση να έλθει σε μια αμοι­βαία επω­φε­λή συμ­φω­νία με τους δα­νει­στές, στα πλαί­σια της ευ­ρω­ζώ­νης.

 2. Δυ­στυ­χώς το έδα­φος ήταν ναρ­κο­θε­τη­μέ­νο. Οι δα­νει­στές δεν ήθε­λαν σε καμία πε­ρί­πτω­ση να απο­τε­λέ­σει η κυ­βέρ­νη­ση αυτή πα­ρά­δειγ­μα στην Ευ­ρώ­πη. Έτσι με μια πα­ρελ­κυ­στι­κή τα­κτι­κή επι­χεί­ρη­σαν να υπο­νο­μεύ­σουν τη δια­πραγ­μά­τευ­ση, έχο­ντας στο πίσω μέρος του μυα­λού τους, ένα σχέ­διο «αρι­στε­ρής πα­ρέν­θε­σης» σε αγα­στή συ­νερ­γα­σία με τους ντό­πιους συμ­μά­χους τους.

 3. Το πε­ρή­φα­νο «ΟΧΙ» της 5ης Ιου­λί­ου, μα­ταί­ω­σε αυτά τα σε­νά­ρια, έβαλε όμως σε λει­τουρ­γία τα σε­νά­ρια εν­σω­μά­τω­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και της κυ­βέρ­νη­σης του στο μπλοκ των μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων. Με όπλο την οι­κο­νο­μι­κή ασφυ­ξία και τις κλει­στές τρά­πε­ζες, μέσω ενός ασφυ­κτι­κού οι­κο­νο­μι­κού στραγ­γα­λι­σμού και με φό­βη­τρο μια ασύ­ντα­κτη χρε­ω­κο­πία, άσκη­σαν αφό­ρη­τες πιέ­σεις με πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή μορφή στη κυ­βέρ­νη­ση και στον Αλέξη Τσί­πρα να εν­δώ­σει στις πιο σκλη­ρές απαι­τή­σεις τους.

 4. Η κυ­βέρ­νη­ση υπο­χρε­ώ­θη­κε σε μία συμ­φω­νία, κάτω από την ασφυ­κτι­κή πίεση, τους εκ­βια­σμούς και τις συ­νε­χείς από­πει­ρες πο­λι­τι­κών πρα­ξι­κο­πη­μά­των, τόσο από τους δα­νει­στές, όσο και από την εσω­τε­ρι­κή τρόι­κα.

 5. Η συμ­φω­νία αυτή είναι σε αντί­θε­τη ακρι­βώς κα­τεύ­θυν­ση με το πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όπως απο­φα­σί­στη­κε στο ιδρυ­τι­κό του συ­νέ­δριο και δεν αντα­να­κλά ούτε κατ’ ελά­χι­στον το αξια­κό φορ­τίο της Αρι­στε­ράς. Είναι ένα ακόμα σκλη­ρό μνη­μό­νιο και εί­μα­στε αντί­θε­τοι τόσο με τη ψή­φι­ση, όσο και την υλο­ποί­η­ση του.

 6. Για αυτή την κα­τά­λη­ξη, ο ίδιος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως κόμμα, πρέ­πει να ανα­ζη­τή­σει και να εντο­πί­σει με συ­ντε­ταγ­μέ­νο τρόπο και τις δικές του ευ­θύ­νες. Αυτές οι ευ­θύ­νες ξε­κι­νούν τόσο από την προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο και εντεί­νο­νται την πε­ρί­ο­δο της κυ­βέρ­νη­σης της αρι­στε­ράς, από την στιγ­μή που ο ίδιος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως κόμμα "απο­τρα­βή­χτη­κε" από τα κα­θή­κο­ντα του απέ­να­ντι στην κυ­βέρ­νη­ση κα­θι­στώ­ντας τον εαυτό του απλό "πα­ρα­κο­λου­θη­τή" των τε­κται­νο­μέ­νων τόσο στην κυ­βέρ­νη­ση όσο και στη δια­πραγ­μά­τευ­ση.

 7. Με τον ίδιο συ­ντε­ταγ­μέ­νο τρόπο και υπό το φως των συ­γκε­κρι­μέ­νων συν­θη­κών ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με αδια­τά­ρα­κτη την ενό­τη­τά του, θα πρέ­πει να επα­νε­ξε­τά­σει τις δικές του προ­γραμ­μα­τι­κές απο­φά­σεις, με βάση τις ιδρυ­τι­κές του αρχές και αξίες, ανοί­γο­ντας τη συ­ζή­τη­ση για μια συ­ντε­ταγ­μέ­νη έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη κλπ, έτσι ώστε να βγά­λει τα ανα­γκαία συ­μπε­ρά­σμα­τα τόσο για τις δικές του πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες, όσο και για τις απα­ραί­τη­τες προ­σαρ­μο­γές που πρέ­πει να κάνει στην πο­λι­τι­κή του.

 8. Η ΝΕ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Λέ­σβου καλεί την κυ­βέρ­νη­ση να επα­νε­ξε­τά­σει έστω και τώρα την από­φα­σή της να δε­χτεί τη συμ­φω­νία την οποία υπο­χρε­ώ­θη­κε να δε­χτεί, καλεί τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ει­δι­κό­τε­ρα τον βου­λευ­τή Λέ­σβου να στα­θούν απέ­να­ντι σε  αυτή τη συμ­φω­νία και τους εφαρ­μο­στι­κούς νό­μους που θα την συ­νο­δεύ­ουν έχο­ντας σαν βα­σι­κό τους κρι­τή­ριο για την κάθε φορά στάση του, τις ανά­γκες του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας.

 9. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ καλεί τον λαό, ει­δι­κό­τε­ρα το συ­ντρι­πτι­κό πο­σο­στό όσων ψή­φι­σαν ΟΧΙ να αντι­στα­θεί απέ­να­ντι σε αυτή τη συμ­φω­νία που επι­βά­λουν οι δα­νει­στές και απο­δέ­χτη­κε η κυ­βέρ­νη­ση. Η ανα­βί­ω­ση των κι­νη­μά­των, ει­δι­κό­τε­ρα του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος, του κι­νή­μα­τος ανέρ­γων , της αλ­λη­λεγ­γύ­ης κλπ είναι η βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την ανα­τρο­πή αυτής της συμ­φω­νί­ας. Σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση θα συμ­βά­λει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

 10. Ζη­τά­με την άμεση σύ­γκλι­ση της ΚΕ, η οποία να προ­χω­ρή­σει σε σύ­ντο­μο διά­στη­μα σε έκτα­κτο συ­νέ­δριο του κόμ­μα­τος, το οποίο και θα πρέ­πει να πάρει τις όποιες τε­λι­κές απο­φά­σεις, που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στην ιστο­ρία του κόμ­μα­τος μας, στις αξίες μας και στο πρό­γραμ­μά μας.

 11. Κα­λού­με σε κάθε πε­ρί­πτω­ση την κυ­βέρ­νη­ση, να βάλει ΑΜΕΣΑ σε εφαρ­μο­γή το ρι­ζο­σπα­στι­κό προ­ε­κλο­γι­κό πρό­γραμ­μά της, να σε­βα­στεί τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις, να προ­σα­να­το­λι­στεί στον κόσμο της ερ­γα­σί­ας που την εμπι­στεύ­τη­κε με το «ΟΧΙ» του και να ανα­ζη­τή­σει την στή­ρι­ξη της στις ζω­ντα­νές δυ­νά­μεις του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας.

Η ΝΕ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Λέ­σβου

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,235ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,008ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
424ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα