Νομ. Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου: Καλούμε τους βουλευτές να σταθούν απέναντι

Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ

Η ΝΕ Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία κυβέρνησης δανειστών και κατέληξε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, στις παρακάτω διαπιστώσεις:

 1. Η κυ­βέρ­νη­ση με κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, απ’ τη πρώτη στιγ­μή που εκλέ­χθη­κε, βρέ­θη­κε αντι­μέ­τω­πη με μια κα­τε­στραμ­μέ­νη κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά χώρα. Παρά τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα, τις δικές της ατολ­μί­ες και ανε­πάρ­κειες, τον συ­νε­χή πό­λε­μο που αντι­με­τώ­πι­σε από την ντό­πια και ξένη ολι­γαρ­χία και το κα­τε­στη­μέ­νο που κυ­ριαρ­χού­σε και κυ­ριαρ­χεί ακόμα στο κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό, προ­σπά­θη­σε να υλο­ποι­ή­σει τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις, ψη­φί­ζο­ντας μια σειρά νό­μους που έδω­σαν ανάσα στα πιο φτωχά στρώ­μα­τα της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. Ταυ­τό­χρο­να επι­χεί­ρη­σε με σκλη­ρή και έντι­μη δια­πραγ­μά­τευ­ση να έλθει σε μια αμοι­βαία επω­φε­λή συμ­φω­νία με τους δα­νει­στές, στα πλαί­σια της ευ­ρω­ζώ­νης.

 2. Δυ­στυ­χώς το έδα­φος ήταν ναρ­κο­θε­τη­μέ­νο. Οι δα­νει­στές δεν ήθε­λαν σε καμία πε­ρί­πτω­ση να απο­τε­λέ­σει η κυ­βέρ­νη­ση αυτή πα­ρά­δειγ­μα στην Ευ­ρώ­πη. Έτσι με μια πα­ρελ­κυ­στι­κή τα­κτι­κή επι­χεί­ρη­σαν να υπο­νο­μεύ­σουν τη δια­πραγ­μά­τευ­ση, έχο­ντας στο πίσω μέρος του μυα­λού τους, ένα σχέ­διο «αρι­στε­ρής πα­ρέν­θε­σης» σε αγα­στή συ­νερ­γα­σία με τους ντό­πιους συμ­μά­χους τους.

 3. Το πε­ρή­φα­νο «ΟΧΙ» της 5ης Ιου­λί­ου, μα­ταί­ω­σε αυτά τα σε­νά­ρια, έβαλε όμως σε λει­τουρ­γία τα σε­νά­ρια εν­σω­μά­τω­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και της κυ­βέρ­νη­σης του στο μπλοκ των μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων. Με όπλο την οι­κο­νο­μι­κή ασφυ­ξία και τις κλει­στές τρά­πε­ζες, μέσω ενός ασφυ­κτι­κού οι­κο­νο­μι­κού στραγ­γα­λι­σμού και με φό­βη­τρο μια ασύ­ντα­κτη χρε­ω­κο­πία, άσκη­σαν αφό­ρη­τες πιέ­σεις με πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή μορφή στη κυ­βέρ­νη­ση και στον Αλέξη Τσί­πρα να εν­δώ­σει στις πιο σκλη­ρές απαι­τή­σεις τους.

 4. Η κυ­βέρ­νη­ση υπο­χρε­ώ­θη­κε σε μία συμ­φω­νία, κάτω από την ασφυ­κτι­κή πίεση, τους εκ­βια­σμούς και τις συ­νε­χείς από­πει­ρες πο­λι­τι­κών πρα­ξι­κο­πη­μά­των, τόσο από τους δα­νει­στές, όσο και από την εσω­τε­ρι­κή τρόι­κα.

 5. Η συμ­φω­νία αυτή είναι σε αντί­θε­τη ακρι­βώς κα­τεύ­θυν­ση με το πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όπως απο­φα­σί­στη­κε στο ιδρυ­τι­κό του συ­νέ­δριο και δεν αντα­να­κλά ούτε κατ’ ελά­χι­στον το αξια­κό φορ­τίο της Αρι­στε­ράς. Είναι ένα ακόμα σκλη­ρό μνη­μό­νιο και εί­μα­στε αντί­θε­τοι τόσο με τη ψή­φι­ση, όσο και την υλο­ποί­η­ση του.

 6. Για αυτή την κα­τά­λη­ξη, ο ίδιος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως κόμμα, πρέ­πει να ανα­ζη­τή­σει και να εντο­πί­σει με συ­ντε­ταγ­μέ­νο τρόπο και τις δικές του ευ­θύ­νες. Αυτές οι ευ­θύ­νες ξε­κι­νούν τόσο από την προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο και εντεί­νο­νται την πε­ρί­ο­δο της κυ­βέρ­νη­σης της αρι­στε­ράς, από την στιγ­μή που ο ίδιος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως κόμμα "απο­τρα­βή­χτη­κε" από τα κα­θή­κο­ντα του απέ­να­ντι στην κυ­βέρ­νη­ση κα­θι­στώ­ντας τον εαυτό του απλό "πα­ρα­κο­λου­θη­τή" των τε­κται­νο­μέ­νων τόσο στην κυ­βέρ­νη­ση όσο και στη δια­πραγ­μά­τευ­ση.

 7. Με τον ίδιο συ­ντε­ταγ­μέ­νο τρόπο και υπό το φως των συ­γκε­κρι­μέ­νων συν­θη­κών ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με αδια­τά­ρα­κτη την ενό­τη­τά του, θα πρέ­πει να επα­νε­ξε­τά­σει τις δικές του προ­γραμ­μα­τι­κές απο­φά­σεις, με βάση τις ιδρυ­τι­κές του αρχές και αξίες, ανοί­γο­ντας τη συ­ζή­τη­ση για μια συ­ντε­ταγ­μέ­νη έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη κλπ, έτσι ώστε να βγά­λει τα ανα­γκαία συ­μπε­ρά­σμα­τα τόσο για τις δικές του πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες, όσο και για τις απα­ραί­τη­τες προ­σαρ­μο­γές που πρέ­πει να κάνει στην πο­λι­τι­κή του.

 8. Η ΝΕ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Λέ­σβου καλεί την κυ­βέρ­νη­ση να επα­νε­ξε­τά­σει έστω και τώρα την από­φα­σή της να δε­χτεί τη συμ­φω­νία την οποία υπο­χρε­ώ­θη­κε να δε­χτεί, καλεί τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ει­δι­κό­τε­ρα τον βου­λευ­τή Λέ­σβου να στα­θούν απέ­να­ντι σε  αυτή τη συμ­φω­νία και τους εφαρ­μο­στι­κούς νό­μους που θα την συ­νο­δεύ­ουν έχο­ντας σαν βα­σι­κό τους κρι­τή­ριο για την κάθε φορά στάση του, τις ανά­γκες του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας.

 9. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ καλεί τον λαό, ει­δι­κό­τε­ρα το συ­ντρι­πτι­κό πο­σο­στό όσων ψή­φι­σαν ΟΧΙ να αντι­στα­θεί απέ­να­ντι σε αυτή τη συμ­φω­νία που επι­βά­λουν οι δα­νει­στές και απο­δέ­χτη­κε η κυ­βέρ­νη­ση. Η ανα­βί­ω­ση των κι­νη­μά­των, ει­δι­κό­τε­ρα του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος, του κι­νή­μα­τος ανέρ­γων , της αλ­λη­λεγ­γύ­ης κλπ είναι η βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την ανα­τρο­πή αυτής της συμ­φω­νί­ας. Σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση θα συμ­βά­λει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

 10. Ζη­τά­με την άμεση σύ­γκλι­ση της ΚΕ, η οποία να προ­χω­ρή­σει σε σύ­ντο­μο διά­στη­μα σε έκτα­κτο συ­νέ­δριο του κόμ­μα­τος, το οποίο και θα πρέ­πει να πάρει τις όποιες τε­λι­κές απο­φά­σεις, που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στην ιστο­ρία του κόμ­μα­τος μας, στις αξίες μας και στο πρό­γραμ­μά μας.

 11. Κα­λού­με σε κάθε πε­ρί­πτω­ση την κυ­βέρ­νη­ση, να βάλει ΑΜΕΣΑ σε εφαρ­μο­γή το ρι­ζο­σπα­στι­κό προ­ε­κλο­γι­κό πρό­γραμ­μά της, να σε­βα­στεί τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις, να προ­σα­να­το­λι­στεί στον κόσμο της ερ­γα­σί­ας που την εμπι­στεύ­τη­κε με το «ΟΧΙ» του και να ανα­ζη­τή­σει την στή­ρι­ξη της στις ζω­ντα­νές δυ­νά­μεις του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας.

Η ΝΕ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Λέ­σβου
7,137ΥποστηρικτέςΚάντε Like
593ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,105ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
407ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής