Να μην περάσει η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων!

Η «Επιτροπή για την Ελευθερία στη Διαδήλωση», στην οποία συμμετέχει το «Ξεκίνημα», καλεί σήμερα Τρίτη στις 7μμ στα Προπύλαια συγκέντρωση και πορεία ενάντια στο νομοσχέδιο που περιορίζει το δικαίωμα στις διαδηλώσεις. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του «Ξ» να στηρίξουν και να συμμετέχουν στην πορεία. Ακολουθεί το κοινό κάλεσμα της επιτροπής.

Το νομοσχέδιο «για τις υπαίθριες συναθροίσεις» που αναμένεται να προχωρήσει προς ψήφιση στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελεί μια νέα πρόκληση για το λαό, τους εργαζόμενους και τη νεολαία, για κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό άνθρωπο, ξυπνώντας μαύρες μνήμες από την ιστορία με απαγορεύσεις, ιδιώνυμα, φακελώματα, διώξεις και φυλακίσεις.

Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ επι­χει­ρεί να βγά­λει στη πα­ρα­νο­μία τους λαϊ­κούς-ερ­γα­τι­κούς αγώ­νες, τις συ­γκε­ντρώ­σεις και τις δια­δη­λώ­σεις. Στο­χεύ­ει στην απα­γό­ρευ­ση, στη ποι­νι­κο­ποί­η­ση, στη κα­τα­στο­λή και τη διά­λυ­ση κάθε μορ­φής δια­μαρ­τυ­ρί­ας, επι­διώ­κει να κα­θυ­πο­τά­ξει κάθε φωνή αντί­στα­σης και διεκ­δί­κη­σης. Δεν είναι κα­θό­λου τυ­χαία και η χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δος που επι­λέ­γει, μιας και έχει γίνει συ­νή­θεια πλέον να ψη­φί­ζο­νται νο­μο­σχέ­δια που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν αντι­δρά­σεις μέσα στο κα­λο­καί­ρι, με προ­φα­νή στόχο να εκ­φρα­στούν οι λι­γό­τε­ρες δυ­να­τές αντι­στά­σεις από την μεριά του λαού και του κι­νή­μα­τος.

Με τη φόρα που έχει πάρει από τις αντι­λαϊ­κές και αντερ­γα­τι­κές τομές που επέ­βα­λε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα (κα­τάρ­γη­ση ασύ­λου στα Πα­νε­πι­στή­μια, ανοι­χτή ενί­σχυ­ση του ντό­πιου και ξένου κε­φα­λαί­ου με ταυ­τό­χρο­νο χτύ­πη­μα στα ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα με Πρά­ξεις Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου, χτύ­πη­μα στη δη­μό­σια και δω­ρε­άν παι­δεία με το νόμο έκτρω­μα που ψή­φι­σε αλλά και έντο­νη αστυ­νο­μο­κρα­τία και άγρια κα­τα­στο­λή στη νε­ο­λαία, στους πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες  και γε­νι­κό­τε­ρα σ’ όποιον αντι­δρά) κάνει φα­νε­ρό ότι σκο­πεύ­ει να φορ­τώ­σει τις συ­νέ­πειες της κρί­σης του συ­στή­μα­τος, του βα­θέ­μα­τός της λόγω παν­δη­μί­ας και των αδιε­ξό­δων της άρ­χου­σας τάξης στις πλά­τες του λαού και της νε­ο­λαί­ας.

Γνω­ρί­ζει ότι, αργά ή γρή­γο­ρα, κομ­μά­τια του λαού θ’ ανα­ζη­τή­σουν τη λύση στα προ­βλή­μα­τα φτώ­χειας, ανερ­γί­ας και κα­τα­πί­ε­σης που το σύ­στη­μα τα κα­τα­δι­κά­ζει, στις μα­ζι­κές και συλ­λο­γι­κές αντι­στά­σεις, τις διεκ­δι­κή­σεις και τους αγώ­νες για πε­ρί­θαλ­ψη, εκ­παί­δευ­ση, δου­λειά και ζωή με δι­καιώ­μα­τα.

Στη κα­τεύ­θυν­ση αυτή η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ, παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τη κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, θω­ρα­κί­ζει νο­μι­κά και κλι­μα­κώ­νει τη κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και κα­τα­στο­λή απέ­να­ντι στον εχθρό λαό, για να επι­βά­λει την αντι­λαϊ­κή-αντερ­γα­τι­κή πο­λι­τι­κή του συ­στή­μα­τος.

Το «χου­ντι­κής έμπνευ­σης» νο­μο­σχέ­διο για την απα­γό­ρευ­ση των συ­γκε­ντρώ­σε­ων και δια­δη­λώ­σε­ων, οι βα­ριές ποι­νές και το ιδιώ­νυ­μο αδί­κη­μα που προ­βλέ­πει, απο­τε­λεί την αιχμή του δό­ρα­τος στη φα­ρέ­τρα του αντι­λαϊ­κού νο­μι­κού οπλο­στα­σί­ου του κρά­τους. Απο­τε­λεί ευθύ χτύ­πη­μα και πε­ρι­στο­λή στα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και τις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες.

Κάθε δύ­να­μη του κι­νή­μα­τος, κάθε μα­ζι­κός φο­ρέ­ας και κάθε δη­μο­κρα­τι­κός πο­λί­της οφεί­λει να ορ­θώ­σει το ανά­στη­μά του απέ­να­ντι στο αντι­δρα­στι­κό αυτό νο­μο­σχέ­διο. 

  • Κινητοποίηση- Ημέρα Δράσης για την ελευθερία στη διαδήλωση Σάββατο 4/7 12.00 Κάνιγγος
  • Καλούμε σε σύσκεψη μαζικών φορέων του εργατικού συνδικαλιστικού και τοπικού κινήματος Τετάρτη 1/7,18.30 μμ. στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 & Ερμού) για το συντονισμό του αγώνα
  • Προτείνουμε καταρχήν παλλαϊκή διαδήλωση Πέμπτη 9/7, 19.00 Προπύλαια. Συντονισμός δράσεων και κινητοποιήσεων με το εργατικό -λαϊκό κίνημα. Παρακολουθούμε τις κινήσεις της κυβέρνησης που με πρακτικές αντιδημοκρατικής νομοθέτησης και αποσιώπησης επιχειρεί να αιφνιδιάσει το λαϊκό κίνημα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

Στηρίζεται από:

Αναμέτρηση – Ομάδα Κομμουνιστών /στριών, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡΑΝ), Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡΑΣ), Αριστερό Ρεύμα, Αριστερή Συσπείρωση, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ), ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, ΚΚΕ(μ-λ),  ΞΕΚΙΝΗΜΑ – Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση, Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ), ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, νΚΑ, ΟΚΔΕ, Πολιτική Ομάδα Κρίση και Κριτική, Πολιτική Οργάνωση Κόκκινο Νήμα, Πολιτική Κίνηση για ένα Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο, Συντονισμός Δράσης και Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων, Συνάντηση για μια Αντικαπιταλιστική Διεθνιστική Αριστερά, ανένταχτοι/ες.

Η επιτροπή παραμένει ανοιχτή και επιδιώκει τη διερεύνησή της με τη συμμετοχή και άλλων κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων, φορέων, αγωνιστών/τριών.

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,281ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,004ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα