Λ. ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ: Οι κατά ΤΑΙΠΕΔ «επενδύσεις» – Ολική καταστροφή του οικοσυστήματος «Ερημίτη» Κασσιώπης στην Κέρκυρα

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Λάμπρου Ντούσικου

 

Η υπόθεση της εκποίησης από τις ελληνικές κυβερνήσεις και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου [ΤΑΙΠΕΔ], του απείρου κάλλους οικοσυστήματος του “Ερημίτη” (ακίνητο Κασσιώπης) της Κέρκυρας, είναι μια από τις σύγχρονες ιστορίες παραλόγου, που ντύνονται το πέπλο της ανάκαμψης της μικροοικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Κάτω όμως από αυτό το πέπλο, κρύβεται η πραξικοπηματική λογική των ελληνικών κυβερνήσεων και η χρήση πρωτόγνωρων μεθοδεύσεων για τις δρομολογούμενες αποκρατικοποιήσεις, προς όφελος των μεγαλοεπενδυτών. Κρύβεται η ανενδοίαστη αμφισβήτηση της αξίας της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η κατάφορη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ευθεία παραβίαση του Ελληνικού Συντάγματος. Κρύβεται η τυφλή υποταγή στο καπιταλιστικό ιδεώδες της επιχειρηματικής κερδοσκοπίας, με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και ανθρώπινο, ακόμα και περιβαλλοντικό. Κρύβεται η αποικιακού τύπου υφαρπαγή της δημόσιας γης και περιουσίας της Ελλάδας, για τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των μηχανισμών διαπλοκής της πολιτικής ηγεσίας της Ε.Ε.

Το «ακίνητο» της Κασσιώπης έχει έκταση 438.228,89 τ.μ και παραχωρήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ το 2012 στην NCH Capital έναντι αντιτίμου 47 (σαράντα επτά) ευρώ το τμ ! Σκοπός της παραχώρησης η δημιουργία κτιρίων συνολικού εμβαδού 36.400τμ, από τα οποία 7.280 τμ ξενοδοχείο, παραθεριστική κατοικία (τουριστικό χωριό), τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών), αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια κ.λπ.), κέντρα αναζωογόνησης (spa), εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, εμπορικά καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού (κινηματογράφοι, θέατρα) κλπ. Δηλαδή για την εκχέρσωση χιλιάδων κυβικών δάσους, για το μπάζωμα σπάνιου υδροβιότοπου, για τη δημιουργία μαρίνας πάνω σε λιβάδι Ποσειδωνίας, για τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού παραπλεύρως του υγροτόπου, για τη δημιουργία οδικού δικτύου.

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Κέρκυρας, περιλαμβάνει τρία παράκτια υγροτοπικά συστήματα, «Άκολη», «Βρωμολίμνη» και «Σαβούρα» και σπάνια χλωρίδα – πανίδα. Με βάση την ήδη ισχύουσα νομοθεσία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, τον Απρίλη του 2012 με ΚΥΑ, οι 3  λίμνες εντάχθηκαν στο δίκτυο προστασίας των μικρών υγροβιότοπων και σε συνδυασμό με το πυκνό δασικό οικοσύστημα, το απόκρημνο βουνό και το παραλιακό οικοσύστημα, σχηματίζουν γέφυρα επικοινωνίας με τους υγροβιότοπους του Βουθρωτού (Natura 2000), μόλις δύο χιλιόμετρα, απέναντι στην Αλβανία και της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Natura 2000). Το ενιαίο αυτό, συμπαγές οικοσύστημα, προστατευόταν και συνεχίζει υποτίθεται να προστατεύεται πλήρως από Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συνθήκες [βλ. παρακάτω] καθώς και το Ελληνικό σύνταγμα.

Το 2006, μια από τις πιο εγκεκριμένες ομάδες επιστημόνων της Ευρώπης «Otter specialists Group» έκανε, για λογαριασμό της Ε.Ε., ειδικές μελέτες σε όλες τις ακτές και τα νησιά της Μεσογείου και κατέγραψε επισήμως την εξής ιδιαιτερότητα του οικοσυστήματος του “Ερημίτη”, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης: «Η ανάπτυξη των πληθυσμών της Ενυδρίδας (Βίδρα Lutra Lutra) βρίσκει στην Κέρκυρα τις ιδανικότερες συνθήκες από όλα τα νησιά της Μεσογείου». Οι διεθνείς συνθήκες για την προστασία των ενδιαιτημάτων της Ενυδρίδας, της δίνει προτεραιότητα σαν ένα από τα πλέον προστατεύσιμα είδη του κόσμου. Εκτός, λοιπόν, από τις Ελληνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές νομοθεσίες, η εν λόγω αποκρατικοποίηση – τσιμεντοποίηση, παραβιάζει κατάφορα την πολύ σημαντική αρχή της βιωσιμότητας.

Σε αντίστοιχη επιστημονική λογική κινήθηκε και η γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας όπως και η σπουδαία μελέτη «PROPOSALS FOR THE CONSERVATION OF OTTERS LUTRA LUTRA L. ON CORFU ISLAND» του XAVIER GREMILLET. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι καμία από τις δυο μελέτες δεν λήφθηκε υπόψη από τα Τμήματα ή την Ολομέλεια του ΣτΕ στη διαδικασία εκδίκασης δεκάδων Αιτήσεων Ακύρωσης. Και όχι μόνο αυτό : το ΣτΕ αρνείται την ύπαρξη της Βίδρας στη συγκεκριμένη περιοχή !

Ο μακρύς κατάλογος παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Επιγραμματικά και για αρχειακούς λόγους, οι διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες που παραβιάζονται είναι οι εξής: Η διεθνής σύμβαση του Aarchus αναφορικά με την Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Θέματα. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», EE L 206/22.7.1992), όπως ισχύει, όσον αφορά την προστασία της lutra – lutra, αλλά και των φυσικών οικοτόπων. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αναδεικνύει τα λιβάδια Posidonia oceanica ως οικότοπο προτεραιότητας (κωδικός 1120) για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη (αρθρ. 1, παρ. η) και η Σύμβαση της Βαρκελώνης όπου στο Πρωτόκολλο Παράρτημα II αναφέρει την Posidonia oceanica ως κινδυνεύον είδος. Η   Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης της 19.9.1979 για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης,  όσον αφορά την προστασία των ειδών lutra – lutra αλλά και της ορνιθοπανίδας.

Επίσης παραβιάζονται :

Η Σύμβαση του Ρίο για την βιολογική ποικιλότητα, όσον αφορά την προστασία των ειδών lutra – lutra και Posidonia oceanica καθώς και των αποδημητικών πτηνών, και γενικότερα των οικοσυστημάτων της περιοχής. Η οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά και ηΣύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, όσον αφορά την προστασία των μεταναστευτικών πτηνών. Η Σύμβαση του Ρίο και οι οδηγίες 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά και 92/43/ΕΟΚ για τους οικότοπους καθώς και οι οδηγίες πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική, όπως ενσωματώνονται στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και το ΠΔ ΦΕΚ 229 /ΑΑΠ/19-6-2012 σύμφωνα και με τις υποδείξεις της σύστασης 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 148), όσον αφορά την προστασία του μικρού υγρότοπου (Βρωμολίμνη) μέσα στην επίδικη έκταση.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) καθώς η χωροθέτηση της μαρίνας και η απόρριψη των αλμόλυπων της αφαλάτωσης δεν λαμβάνει υπόψιν της το Σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου (GR05). Το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών της Μεσογείου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας για την προώθηση της προστασίας των τοπίων, καθώς η επίδικη έκταση είναι τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ (Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της  βιώσιμης ανάπτυξης.

Συμπληρωματικά να υπενθυμίσουμε ότι το Σύνταγμα της Ελλάδας, ορίζει ρητά ότι,  τα κοινόχρηστα πράγματα ως ανήκοντα στη δημόσια περιουσία του κράτους είναι αναπαλλοτρίωτα, αμεταβίβαστα, ακατάσχετα και εκτός συναλλαγής, διέπεται δε η αφιέρωση τους σε δημόσιο σκοπό από την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης ορίζει ότι ο δημόσιος σκοπός τους δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί, ανατραπεί ή πάντως καταστεί δευτερεύων και ανενεργός.

Επιμένουμε αγωνιστικά στην αποτροπή της «επένδυσης»

Παρόλα αυτά η επένδυση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφία του κερκυραϊκού λαού αντιστέκεται σθεναρά εδώ και έξι χρόνια. Έχει καταφέρει να φρενάρει τις παράνομες μεθοδεύσεις του ΤΑΙΠΕΔ κυρίως με δικαστικούς και κινηματικούς αγώνες. Αγώνες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο αντίστασης τόσο για τον «Ερημίτη», όσο και τις άλλες τέσσερις τρανταχτές περιπτώσεις εκποίησης της δημόσιας γης και περιουσίας : της λιμνοθάλασσας Κορισσίων, του Ψυχιατρείου, του Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας και του Castello Mibelli.

Σε αυτό βοήθησαν καθοριστικά τόσο οι ομόφωνες Αποφάσεις του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου που ρητά διατυπώνουν την αντίθεσή τους σε όλες τις παραπάνω αποκρατικοποιήσεις και εκποιήσεις, όσο και τα Εξώδικα – Προσφυγές θεσμικών εκπροσώπων, συλλογικοτήτων και παραγωγικών φορέων. Μόλις πριν μια εβδομάδα, κατατέθηκε Αναφορά στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ τα επόμενα βήματα αυτού του αγώνα θα είναι οι άμεσες ποινικές διώξεις και η προσφυγή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.

Το βασικότερο όμως όπλο μας είναι η συνείδηση του κόσμου, που πλέον δεν «τρώει» την προπαγάνδα των επενδυτών και των παπαγάλων των ΜΜΕ περί θέσεων εργασίας, ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου. Πάνω απ’ όλα δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει το φυσικό περιβάλλον στο βωμό της κερδοσκοπίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, ειδικά στην Κέρκυρα γνωρίζουν οι πολίτες, ότι οι προσωρινές θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των έργων θα καλυφθούν επί το πλείστον από αλλοδαπούς ανασφάλιστους εργαζόμενους. Γνωρίζουν ότι επί της ουσίας θα χτιστεί μια ιδιωτική  Ειδική Οικονομική Ζώνη, που θα διοχετεύει στην τοπική κοινωνία όσα ψίχουλα περισσεύουν και κυρίως θα κλείσει τους ζωτικούς χώρους της περιοχής (θάλασσα, γη, υδρευτικούς πόρους). Γνωρίζουν ότι στον τομέα της ανάπτυξης, μόνο για τον Δήμο Κασσωπαίων, χάθηκαν 4 σημαντικά έργα από το ‘Γ ΚΠΣ συνολικής δαπάνης 2,3 εκατ. ευρώ και ότι συνολικά χάθηκαν πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, που αν είχαν αξιοποιηθεί καταλλήλως, θα απέδιδαν περισσότερες από τις περιβόητες 30-40 μόνιμες θέσεις εργασίας της επένδυσης της NCH Capital. Γνωρίζουν, τέλος, ότι το σημερινό μοντέλο τουρισμού είναι κορεσμένο και ότι αν δεν αναπτυχθεί επιτυχώς την επόμενη δεκαετία, τόσο ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παραγωγής όσο και οι εναλλακτικές ηπιότερες μορφές τουρισμού και αγροτουρισμού, το μέλλον τους θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.

Όπως και να’ χει, η εκποίηση του οικοσυστήματος του “Ερημίτη” στην Κασσιώπη, θα ακυρωθεί, όχι μόνο γιατί είναι παράνομη, αντισυνταγματική, αντικείμενη στο Διεθνές Δίκαιο, επιβλαβής για την εθνική και τοπική οικονομία, αλλά και γιατί δεν θα το επιτρέψει η τοπική κοινωνία και τα κινήματα του νησιού. Δεν θα ολοκληρωθεί, διότι δεν θα επιτρέψει κανείς να θιχτεί για άλλη μια φορά η αξιοπρέπεια και η νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και των κατοίκων της Κέρκυρας. Είμαστε σίγουροι ότι κάποτε θα λογοδοτήσουν αυτοί, των οποίων οι σημερινές πραξικοπηματικές αποφάσεις θα αποτελέσουν τις ντροπιαστικές μνήμες της επόμενης γενιάς. Η δημόσια γη και περιουσία ανήκουν στο λαό.

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,282ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,001ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
426ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα