Για τη δημοκρατική λειτουργία του «Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου»

Η τοπική οργάνωση του «Ξεκινήματος» στο Δήμο Ζωγράφου συνεργάστηκε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με το Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου (ΚσΠ). Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και μετά τις εκλογές, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται μια συζήτηση για το κατά πόσο το «Ξ» μπορεί να ενταχθεί στο ΚσΠ. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, κεντρικό ρόλο παίζει το θέμα των “αρχών λειτουργίας” του ΚσΠ.

Στις 5/6 το «Ξ» Ζωγράφου κατέθεσε στο συντονιστικό του ΚσΠ τις παρακάτω προτάσεις για τις «αρχές λειτουργίας» τις παράταξης. Λίγες μέρες αργότερα τις στείλαμε στην ηλεκτρονική λίστα όλων των μελών του ΚσΠ. Οι προτάσεις αυτές αφενός δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο καταστατικό, αλλά κάποιες βασικές αρχές, αφετέρου αποτελούν βάση για συζήτηση, επεξεργασία και συνδιαμόρφωση.

Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε πως βασικό προαπαιτούμενο για την ομαλή λειτουργία μιας δημοτικής παράταξης παίζει η διάθεση για συνεργασία και συνδιαμόρφωση, η αντίληψη της ισοτιμίας όλων των μελών που συμμετέχουν σε μια παράταξη και ο αλληλοσεβασμός. Δεν υπάρχει κανένα “οργανωτικό μοντέλο” και κανένα πλαίσιο αρχών λειτουργίας που να μπορεί να τα υποκαταστήσει ή να τα επιβάλλει.

Στη συνέλευση του ΚσΠ που πραγματοποιήθηκε στις 15/6 το ζήτημα «αρχών λειτουργίας» της παράταξης θίχτηκε αλλά δεν συζητήθηκε ενδελεχώς. Η συνέλευση αποφάσισε τη συγκρότηση μιας επιτροπής που θα συζητήσει το θέμα και θα το παρουσιάσει στην επόμενη συνέλευση, η οποία θα το συζητήσει και θα αποφασίσει. Στην επιτροπή αυτή καλεστήκαμε να συμμετέχουμε, αφού άλλωστε είχαμε καταθέσει κείμενο προς συζήτηση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι εκτός από το κείμενο του Ξεκινήματος, στην ηλεκτρονική λίστα του ΚσΠ στάλθηκε στις 10/6 ένα ακόμα κείμενο «αρχών λειτουργίας» από 3 μέλη της παράταξης, το οποίο όμως δεν έχουμε δικαιοδοσία να δημοσιεύσουμε.

Δημοσιεύουμε παρακάτω  το κείμενο – πρόταση αρχών για τη λειτουργία του Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου, όπως το στείλαμε στην ηλεκτρονική λίστα του Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου (ΚσΠ).

Πρόταση βασικών αρχών λειτουργίας του Κινήματος στην Πόλη του Ζωγράφου

Το παρακάτω κείμενο δεν προτείνεται ως «καταστατικό» της παράταξης. Ως καταστατικό έχει πολλές ελλείψεις. Προτείνεται σαν μια βάση συμφωνίας για την δημοκρατική λειτουργία του ΚσΠ.

Το Κίνημα στην Πόλη είναι δημοτική παράταξη στο Δήμο Ζωγράφου με πυρήνα δυνάμεις της ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς.

Μέλη

Μέλος του ΚσΠ μπορεί να είναι οποιοδήποτε αποδέχεται τις βασικές αρχές και τις διακηρύξεις του ΚσΠ, δραστηριοποιείται στου Ζωγράφου, συμμετέχει στις συνελεύσεις και στις «δράσεις» της παράταξης.

Όλα τα μέλη της παράταξης είναι ισότιμα, έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στα όργανα της παράταξης καθώς και την υποχρέωση να μετέχουν ενεργά στη ζωή του ΚσΠ και να συνδιαμορφώνουν τις θέσεις και το πρόγραμμα δράσης την εκάστοτε περίοδο.

Τα μέλη του ΚσΠ πληρώνουν μηνιάτικη συνδρομή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανεξαρτησία της παράταξης.

Πέρα από τα παραπάνω, τα μέλη της παράταξης έχουν τακτική συμμετοχή στις συνελεύσεις (τουλάχιστον στο 50%) και μια μικρή έστω αλλά εμφανή παρουσία στις δράσεις της. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι μέλη της παράταξης.

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο του ΚσΠ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Αυτή συγκαλείται κάθε μήνα. Τα μέλη του ΚσΠ ενημερώνονται μία βδομάδα νωρίτερα για τα θέματα που θα τεθούν στη συνέλευση από το Συντονιστικό του ΚσΠ. Η ημερήσια διάταξη ωστόσο παραμένει ανοικτή, για να μπορεί κάθε μέλος να συμπληρώνει όποιο θέμα θεωρεί σημαντικό.

Συνέλευση μπορεί να καλεστεί και έκτακτα, όταν κάποια μέλη του ΚσΠ (έστω και μικρός αριθμός) το ζητήσουν.

Η Γ.Σ εκλέγει προεδρείο το οποίο συντονίζει τη συζήτηση και την διαδικασία των αποφάσεων. Σε κάθε συνέλευση επιδιώκεται η εναλλαγή των προσώπων που συγκροτούν το προεδρείο της συνέλευσης.

Για να είναι έγκυρη η Γ.Σ, θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% +1 των μελών της παράταξης.

Συντονιστικό

Η γενική συνέλευση των μελών του ΚσΠ, εκλέγει το Συντονιστικό του ΚσΠ. Στο συντονιστικό του ΚσΠ πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες που συμμετέχουν και στηρίζουν το ΚσΠ (1-2 εκπρόσωποι από κάθε οργάνωση/συλλογικότητα), καθώς και ικανός αριθμός μελών που δεν συμμετέχουν σε καμία πολιτική οργάνωση ή συλλογικότητα.

Οι συνεδριάσεις του Συντονιστικού είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του ΚσΠ.

Στην συνεδρίαση του Συντονιστικού προεδρεύει / συντονίζει κάθε φορά διαφορετικό μέλος του Συντονιστικού. Ο προεδρεύων / συντονιστής στη συζήτηση αναλαμβάνει να συντάξει γραπτά τις αποφάσεις και να τις στείλει στην ηλεκτρονική λίστα των μελών του ΚσΠ.

Λήψη αποφάσεων

Για τη λήψη αποφάσεων επιδιώκεται και εξαντλούνται όλα τα περιθώρια της συναίνεσης μεταξύ των μελών του ΚσΠ. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Για ζητήματα φυσιογνωμίας, καταστατικές ή διακηρυκτικές αρχές της παράταξης, πολιτική συμμαχιών καθώς και για τη στάση της παράταξης στις εκλογικές αναμετρήσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται στη γενική συνέλευση.

Σε συνελεύσεις που αποφασίζουν για ζητήματα φυσιογνωμίας, καταστατικές ή διακηρυκτικές αρχές, πολιτική συμμαχιών, ζητήματα που αφορούν τον επικεφαλής εν όψει εκλογικής αναμέτρησης και άλλα ζητήματα αιρετών υποψηφίων, δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν «γραφτεί» στο ΚσΠ τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα από τη συνέλευση. Μέλη που δεν έχουν  διανύσει 3 μήνες «ζωής» στην παράταξη, μπορούν να έχουν συμβουλευτική ψήφο.

Η γενική συνέλευση ή άλλα όργανα του ΚσΠ δεν μπορούν να αναλώνονται διαρκώς στη συζήτηση των ίδιων θεμάτων. Εφόσον συζητηθεί και αποφασιστεί κάποιο θέμα δεν μπορεί να επανέλθει προς συζήτηση προτού περάσει διάστημα τουλάχιστο 3 μηνών.

Κάθε μέλος του ΚσΠ έχει το δικαίωμα να διαχωρίσει τη θέση του από το ΚσΠ δημόσια, αν κρίνει το θέμα της διαφωνίας σοβαρό. Οφείλει όμως να δηλώσει πως η άποψη που εκφράζει είναι προσωπική (ή άποψη της πολιτικής του οργάνωσης/συλλογικότητας) και να μην την εμφανίζει ως άποψη του ΚσΠ.

Δημοτικός/η/οι Σύμβουλος/οι

Ο/η/οι δημοτικός/οι σύμβουλος/οι όπως και όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του της παράταξης εκφράζουν στο δημοτικό συμβούλιο (καθώς και στις δημόσιες εκδηλώσεις κλπ της παράταξης) τις θέσεις που έχουν αποφασιστεί στις συλλογικές διαδικασίες του ΚσΠ. Λογοδοτεί στη γενική συνέλευση της παράταξης και μπορεί να ανακληθεί από τη αυτήν.

Εναλλαγή

Η θέση του Δημοτικού Συμβούλου δεν είναι προσωποπαγής αλλά σε αυτήν εναλλάσσονται σε ετήσια βάση διαφορετικοί υποψήφιοι του ΚσΠ, με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν κατά την εκλογική αναμέτρηση, την έγκριση του προσώπου από τη συνέλευση και την έκφραση της μεγαλύτερης δυνατής πολυμορφίας και πολυτασικότητας της παράταξης.

Δημοτική ομάδα και θεματικές ομάδες εργασίας

Στη «δημοτική ομάδα» συμμετέχει ο/η/οι επικεφαλής του ψηφοδελτίου μαζί με τα μέλη του ΚσΠ που έχει αποφασιστεί να εναλλαχθούν στην έδρα/ες της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο και τα 5 χρόνια της θητείας του.

Η δημοτική ομάδα συνεδριάζει εν όψει του Δημοτικού Συμβουλίου για να επεξεργαστεί και να προετοιμάσει τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης. Ενημερώνει γι’ αυτά (ή για ζητήματα που αφορούν στα νομικά πρόσωπα του Δήμου κοκ) το Συντονιστικό της παράταξης (το οποίο ιδανικά τα συζητά στην εβδομαδιαία συνεδρίασή του) και καλεί όποτε χρειαστεί έκτακτες συνεδριάσεις του Συντονιστικού ή Γενική Συνέλευση της παράταξης. Τα μέλη της δημοτικής ομάδας είναι υπόλογα στη γενική συνέλευση του ΚσΠ και ανακλητά από αυτή.

Οι συνεδριάσεις της δημοτικής ομάδας είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του ΚσΠ.

Για ειδικά ζητήματα το Συντονιστικό ή η Γενική Συνέλευση του ΚσΠ μπορεί να αποφασίσει τη συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας. Η δουλειά των θεματικών ομάδων συζητιέται στη γενική συνέλευση όπου και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις.

7,137ΥποστηρικτέςΚάντε Like
593ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,107ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
406ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής