Δήλωση παραίτησης 4 μελών της Σ.Ε. της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Αττικής

Δημοσιεύουμε τη δήλωση με την οποία 4 μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνουν την παραίτηση τους

Προ­σπα­θή­σα­με μαζί με τον κόσμο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να δί­νου­με τη μάχη απέ­να­ντι στα μνη­μό­νια. Δεν μπο­ρού­με να γί­νου­με συ­νερ­γοί στις πο­λι­τι­κές που συ­ντρί­βουν τη με­γά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία.

Πιέ­σα­με  να μην μπουν στα ψη­φο­δέλ­τια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πρό­σω­πα που είχαν παί­ξει κε­ντρι­κό ρόλο στο πο­λι­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Κα­τα­δι­κά­σα­με την άμ­βλυν­ση των κόκ­κι­νων γραμ­μών που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την υπο­χώ­ρη­ση από τις θέ­σεις του 1ου Συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και από τις προ­ε­κλο­γι­κές του  δε­σμεύ­σεις.

Η με­τα­τρο­πή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ, η πα­ρα­βί­α­ση της από­φα­σης της Κ.Ε. για σύ­γκλι­ση έκτα­κτου συ­νε­δρί­ου το Σε­πτέμ­βρη και μία σειρά από  άλλες πα­ρα­βιά­σεις των συλ­λο­γι­κών απο­φά­σε­ων από την ηγε­τι­κή ομάδα, με­τέ­τρε­ψαν το κόμμα των μελ­λών σε ένα αρ­χη­γο­κε­ντρι­κό σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης τσα­κί­ζο­ντας κάθε έν­νοια συλ­λο­γι­κό­τη­τας.

Κα­νέ­νας "κομ­μα­τι­κός πα­τριω­τι­σμός", καμία έκ­κλη­ση για "ενό­τη­τα", κα­νέ­να "δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή" δεν δι­καιο­λο­γεί την απα­ξί­ω­ση των συλ­λο­γι­κών λει­τουρ­γιών και της εσω­κομ­μα­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας. Αντί­θε­τα, ακυ­ρώ­νουν κάθε δυ­να­τό­τη­τα πο­λι­τι­κής πα­ρέμ­βα­σης της βάσης και με­τα­τρέ­πουν τα μέλη σε άβου­λη μάζα χει­ρο­κρο­τη­τών της εξου­σί­ας.    

Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες δεν μπο­ρού­με να μι­λά­με ούτε για κόμμα της Αρι­στε­ράς, ούτε για συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες.

Σε έναν πο­λι­τι­κό φορέα που η έν­νοια του μέλος έχει χάσει πλέον κάθε πε­ριε­χό­με­νο δη­λώ­νου­με την ακα­ταλ­λη­λό­τη­τά μας για το ρόλο του συ­ντο­νι­στή των αφι­σο­κολ­λη­τών και των χει­ρο­κρο­τη­τών της εξου­σί­ας.

Θα συ­να­ντη­θού­με στους αγώ­νες. Ο,τι λέ­γα­με παλιά, εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν.

  • Κώ­στας Πα­πα­δό­που­λος, Συ­ντο­νι­στής

  • Ελένη Μα­ριό­λη, αν/τρια Συ­ντο­νί­στρια

  • Πάνος Σα­ρα­κι­νός, μέλος Σ.Ε.

  • Σούλα Μπαρ­δού­λη, μέλος Σ.Ε. 

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,280ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,004ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα