Δήλωση παραίτησης 4 μελών της Σ.Ε. της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Αττικής

Δημοσιεύουμε τη δήλωση με την οποία 4 μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνουν την παραίτηση τους

Προ­σπα­θή­σα­με μαζί με τον κόσμο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να δί­νου­με τη μάχη απέ­να­ντι στα μνη­μό­νια. Δεν μπο­ρού­με να γί­νου­με συ­νερ­γοί στις πο­λι­τι­κές που συ­ντρί­βουν τη με­γά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία.

Πιέ­σα­με  να μην μπουν στα ψη­φο­δέλ­τια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πρό­σω­πα που είχαν παί­ξει κε­ντρι­κό ρόλο στο πο­λι­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Κα­τα­δι­κά­σα­με την άμ­βλυν­ση των κόκ­κι­νων γραμ­μών που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την υπο­χώ­ρη­ση από τις θέ­σεις του 1ου Συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και από τις προ­ε­κλο­γι­κές του  δε­σμεύ­σεις.

Η με­τα­τρο­πή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ, η πα­ρα­βί­α­ση της από­φα­σης της Κ.Ε. για σύ­γκλι­ση έκτα­κτου συ­νε­δρί­ου το Σε­πτέμ­βρη και μία σειρά από  άλλες πα­ρα­βιά­σεις των συλ­λο­γι­κών απο­φά­σε­ων από την ηγε­τι­κή ομάδα, με­τέ­τρε­ψαν το κόμμα των μελ­λών σε ένα αρ­χη­γο­κε­ντρι­κό σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης τσα­κί­ζο­ντας κάθε έν­νοια συλ­λο­γι­κό­τη­τας.

Κα­νέ­νας "κομ­μα­τι­κός πα­τριω­τι­σμός", καμία έκ­κλη­ση για "ενό­τη­τα", κα­νέ­να "δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή" δεν δι­καιο­λο­γεί την απα­ξί­ω­ση των συλ­λο­γι­κών λει­τουρ­γιών και της εσω­κομ­μα­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας. Αντί­θε­τα, ακυ­ρώ­νουν κάθε δυ­να­τό­τη­τα πο­λι­τι­κής πα­ρέμ­βα­σης της βάσης και με­τα­τρέ­πουν τα μέλη σε άβου­λη μάζα χει­ρο­κρο­τη­τών της εξου­σί­ας.    

Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες δεν μπο­ρού­με να μι­λά­με ούτε για κόμμα της Αρι­στε­ράς, ούτε για συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες.

Σε έναν πο­λι­τι­κό φορέα που η έν­νοια του μέλος έχει χάσει πλέον κάθε πε­ριε­χό­με­νο δη­λώ­νου­με την ακα­ταλ­λη­λό­τη­τά μας για το ρόλο του συ­ντο­νι­στή των αφι­σο­κολ­λη­τών και των χει­ρο­κρο­τη­τών της εξου­σί­ας.

Θα συ­να­ντη­θού­με στους αγώ­νες. Ο,τι λέ­γα­με παλιά, εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν.

  • Κώ­στας Πα­πα­δό­που­λος, Συ­ντο­νι­στής

  • Ελένη Μα­ριό­λη, αν/τρια Συ­ντο­νί­στρια

  • Πάνος Σα­ρα­κι­νός, μέλος Σ.Ε.

  • Σούλα Μπαρ­δού­λη, μέλος Σ.Ε. 
7,129ΥποστηρικτέςΚάντε Like
594ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,111ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
394ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής