Δήλωση αποχώρησης 43 μελών της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Παγκρατίου

Δημοσιεύουμε το κείμενο αποχώρησης 43 μελών της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Παγκρατίου

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, Δυστυχώς στο σημείο αυτό οι δρόμοι μας πολιτικά χωρίζουν. Με την παρούσα δήλωση παραιτούμαστε από μέλη της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Παγκρατίου.

Πα­λέ­ψα­με μαζί δί­νο­ντας μάχη απέ­να­ντι στα μνη­μό­νια, ενά­ντια στη συ­ντρι­βή του λαού μας και το μέλ­λον της νε­ο­λαί­ας, για μία κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς. Όμως οι αγώ­νες μας, όπως κι η ελ­πί­δα του λαού συ­νε­τρί­βη από τη με­τάλ­λα­ξη της πο­λι­τι­κής της ηγε­τι­κής ομά­δας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Υπε­γρά­φη νέο μνη­μό­νιο! Νέα μέτρα! Νέα επί­θε­ση στην κοι­νω­νία! Για όλα αυτά, δεν μπο­ρού­με να γί­νου­με συ­νερ­γοί…

Κα­τα­δι­κά­σα­με την ξε­κά­θα­ρη πα­ρα­βί­α­ση των κόκ­κι­νων γραμ­μών που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την υπο­χώ­ρη­ση από τις θέ­σεις του 1ου Συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και από τις προ­ε­κλο­γι­κές του  δε­σμεύ­σεις.

Ακόμη το θρά­σος της ηγε­σί­ας να με­τα­τρέ­ψει, μέσα σε μία νύκτα, το ΟΧΙ του λαού σε ΝΑΙ.

Η με­τα­τρο­πή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ, η πα­ρα­βί­α­ση της από­φα­σης της Κ.Ε. για σύ­γκλι­ση έκτα­κτου συ­νε­δρί­ου το Σε­πτέμ­βρη και μία σειρά από  άλλες πα­ρα­βιά­σεις των συλ­λο­γι­κών απο­φά­σε­ων από την ηγε­τι­κή ομάδα, με­τέ­τρε­ψαν το κόμμα των μελών σε ένα αρ­χη­γο­κε­ντρι­κό σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης τσα­κί­ζο­ντας κάθε έν­νοια συλ­λο­γι­κό­τη­τας.

Κα­νέ­νας «κομ­μα­τι­κός πα­τριω­τι­σμός», καμία έκ­κλη­ση για «ενό­τη­τα», κα­νέ­να «δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή»   δεν δι­καιο­λο­γεί την απα­ξί­ω­ση των συλ­λο­γι­κών λει­τουρ­γιών και της εσω­κομ­μα­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας. Αντί­θε­τα, ακυ­ρώ­νουν κάθε δυ­να­τό­τη­τα πο­λι­τι­κής πα­ρέμ­βα­σης της βάσης και με­τα­τρέ­πουν τα μέλη σε άβου­λη μάζα χει­ρο­κρο­τη­τών της εξου­σί­ας. 

Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες δεν μπο­ρού­με να μι­λά­με ούτε για κόμμα της Αρι­στε­ράς, ούτε για συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες.

Θα συ­να­ντη­θού­με στους αγώ­νες. Ό,τι και όσα λέ­γα­με εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν.

1.     Αδα­μο­πού­λου Ιου­λία

2.     Αλε­ξό­που­λος Θε­ό­δω­ρος

3.     Αντω­νί­ου Βαγ­γέ­λης

4.     Αντω­νί­ου Πε­ρι­κλής

5.     Ασμά­νης Στρά­τος

6.     Γε­ρο­γιάν­νη Δάφνη

7.     Γε­ρο­γιάν­νη Ηλέ­κτρα

8.     Γε­ωρ­γο­πού­λου Μαρία

9.     Γιαν­νού­λης Βα­σί­λης

10.   Γιαν­νού­τας Γιώρ­γος

11.   Γι­δα­ρά­κος Θωμάς

12.   Δελ­βι­ζό­που­λος Γιώρ­γος

13.   Δέν­δης Πέ­τρος

14.   Δη­μη­τρά Ηλιά­να

15.   Δρα­κό­που­λος Πα­να­γιώ­της

16.   Ελευ­θε­ρί­ου Μα­νώ­λης

17.   Κα­κα­νά­κη Άννα

18.   Κα­ρά­μπε­λας Γιάν­νης

19.   Κα­ρα­τσί­κας Χα­ρά­λα­μπος

20.   Κα­σι­μέ­ρης Από­στο­λος

21.   Κα­τζιού­ρη Άρ­τε­μις

22.   Κα­τσά­μπης Κώ­στας

23.   Κα­τσο­ρί­δας Βαγ­γέ­λης

24.   Κε­λα­ντω­νά­κης Ανα­στά­σιος

25.   Λιάρα Φαίη

26.   Μα­ντάς Πα­να­γιώ­της

27.   Μαν­τζού­νης Μι­χά­λης

28.   Μα­νω­λο­πού­λου Μαρία

29.   Μα­ρα­γκά­κης Αλέ­ξαν­δρος

30.   Μπα­στέα Σοφία

31.   Νι­κο­γιάν­νης Νίκος

32.   Πα­ντα­ζό­που­λος Γιάν­νης

33.   Πα­πα­λου­κάς Κω­στας

34.   Πορ­τά­λιου Ελένη

35.   Σο­λο­μού Λίτσα

36.   Σού­μπα­ση Γιού­λη

37.   Σταυ­ρο­πού­λου Δή­μη­τρα

38.   Φλόκα Νάνσυ

39.   Φλώ­ρου Λίκα

40.   Φόρ­της Γιώρ­γος

41.   Φρα­γκια­δά­κη Μαρία

42.   Χα­τζηα­θα­να­σιά­δου Βούλα

43.   Χα­τζηα­ντω­νί­ου Σοφία

7,137ΥποστηρικτέςΚάντε Like
593ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,105ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
407ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής