14 Δε­κέμ­βρη: Γε­νι­κή Α­περ­γί­α

Ο­ΛΟΙ ΣΤΗΝ Α­ΠΕΡ­ΓΙΑ!

Ο­ΛΟΙ ΣΤΗΝ Α­ΠΕΡ­ΓΙΑ­ΚΗ ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΗ!

Το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα η κυ­βέρ­νη­ση υ­λο­ποί­η­σε μί­α α­πό τις με­γα­λύ­τε­ρες ε­πι­θέ­σεις των τε­λευ­ταί­ων χρό­νων α­φαι­ρώ­ντας σε πο­λύ σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα ι­στο­ρι­κές κα­τα­κτή­σεις του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος. Έ­τσι, το βιο­τι­κό ε­πί­πε­δο των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των οι­κο­γε­νειών τους συνε­χώς υ­πο­βαθ­μί­ζε­ται.

Αλ­λά ό­σα έ­κα­ναν έ­ως τώ­ρα δεν ή­ταν φαί­νε­ται αρ­κε­τά. Με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2006 η κυ­βέρ­νη­ση ε­ντεί­νει την ε­πί­θε­σή της. Στο ό­νο­μα της «δη­μο­σιο­νο­μι­κής ε­ξυ­γί­αν­σης της χώ­ρας», ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός προ­βλέ­πει τη μεί­ω­ση ό­λων τις δαπα­νών στους το­μείς κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας (παι­δεί­α, υ­γεί­α, μι­σθο­λο­γι­κές αυξή­σεις), την ί­δια στιγ­μή που αυ­ξά­νει τη φο­ρο­λο­γί­α για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τις φο­ρο­α­παλ­λα­γές για το κε­φά­λαιο.

Τέ­λος, με τη λε­γό­με­νη «με­ταρ­ρύθ­μι­ση» για τις ΔΕ­ΚΟ γί­νε­ται προ­σπά­θεια να αρ­θεί με­τά τον Ο­ΤΕ η μο­νι­μό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στον λε­γό­με­νο ευ­ρύ­τε­ρο δη­μό­σιο το­μέ­α αλ­λά και να κα­ταρ­γη­θούν οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις ερ­γα­σί­ας.

Ό­σον α­φο­ρά το χώ­ρο της υ­γεί­ας τα πράγ­μα­τα δεν εί­ναι πο­λύ δια­φο­ρε­τι­κά. Οι ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού που προ­ε­κλο­γι­κά ε­ξήγ­γει­λε η κυ­βέρ­νη­ση δεν ήρ­θαν πο­τέ. Μό­λις πρό­σφα­τα ο υ­πουρ­γός υ­γεί­ας α­να­κοί­νω­σε κά­ποιες προσλή­ψεις, στα­γό­να στον ω­κε­α­νό, για το 2006. Στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της νέ­ας χρο­νιάς μά­λι­στα τα κον­δύ­λια για την υ­γεί­α εί­ναι για άλ­λη μια φο­ρά μειω­μέ­να σε σχέση με το 2005. Τα βα­ρέ­α και αν­θυ­γιει­νά, τέ­λος, για τα ο­ποί­α η κυ­βέρ­νη­ση έ­λε­γε «πως ε­ξε­τά­ζει το ζή­τη­μα» τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­νη πα­ρα­πέ­μπο­νται στις κα­λέν­δες.

Η κυ­βερ­νη­τι­κή ε­πί­θε­ση εί­ναι συ­νε­πώς ο­λο­μέ­τω­πη.

Με τον ί­διο τρό­πο πρέ­πει να α­πα­ντή­σου­με κι ε­μείς. Η Γε­νι­κή Α­περ­γί­α στις 14 Δε­κέμ­βρη μπο­ρεί να εί­ναι η α­πά­ντη­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Η συμ­με­το­χή στην α­περγί­α και την α­περ­για­κή συ­γκέ­ντρω­ση πρέ­πει να εί­ναι κα­θο­λι­κή για να δει η κυ­βέρ­νη­ση με ποιον έ­χει να κά­νει.

Την ί­δια στιγ­μή η πλειο­ψη­φί­α των ερ­γα­ζο­μέ­νων θε­ω­ρεί τις συν­δι­κα­λι­στι­κές η­γε­σί­ες των ΓΣΕ­Ε και Α­ΔΕ­ΔΥ αλ­λά και της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ ε­ντε­λώς α­να­ξιό­πι­στες. Σε πρό­σφα­τες μά­λι­στα δη­μο­σκο­πή­σεις μό­νο το 1/3 των ερ­γα­ζο­μέ­νων φαί­νε­ται να εμπι­στεύ­ε­ται τις η­γε­σί­ες αυ­τές. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι ό­μως έ­χουν δί­κιο στη στά­ση τους αυ­τή. Με το ΠΑ­ΣΟΚ στην κυ­βέρ­νη­ση, οι η­γε­σί­ες αυ­τές στή­ρι­ζαν στην ου­σία την κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή. Τώ­ρα με τη ΝΔ μπο­ρεί να κα­λούν κι­νη­το­ποι­ή­σεις και α­περ­γί­ες αλ­λά δεν κά­νουν τί­πο­τα για να ε­νη­με­ρω­θούν οι ερ­γα­ζό­με­νοι και να ορ­γα­νώ­σουν τις α­περ­γί­ες.

Για να πε­τύ­χουν ο κι­νη­το­ποι­ή­σεις χρειά­ζο­νται συ­γκε­κρι­μέ­νο πρό­γραμ­μα δρά­σης και μα­χη­τι­κά αι­τή­μα­τα. Αυ­τά δεν τα κά­νουν πρά­ξη ού­τε η ΠΟ­Ε­ΔΗΝ ού­τε οι ΓΣΕ­Ε – Α­ΔΕ­ΔΥ.

Ε­μείς οι ερ­γα­ζό­με­νοι λοι­πόν, που νοιώ­θου­με την ε­πί­θε­ση της κυ­βέρ­νη­σης καθη­με­ρι­νά, πρέ­πει να κα­τέ­βου­με στις 14/12 στο δρό­μο για να α­πα­ντή­σου­με τό­σο στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή ό­σο και στις συμ­βι­βα­σμέ­νες συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες που κοι­μού­νται τον ύ­πνο του δι­καί­ου. Στο κά­τω κά­τω τα συν­δι­κά­τα είμα­στε ε­μείς οι ί­διοι και ό­χι οι διά­φο­ροι συν­δι­κα­λι­στές που ο­νει­ρεύ­ο­νται βου­λευ­τι­κές και υ­πουρ­γι­κές κα­ρέ­κλες.

Ό­λοι μα­ζί, λοι­πόν, μπο­ρού­με να κά­νου­με τη γε­νι­κή α­περ­γί­α στις 14 Δε­κέμ­βρη σταθ­μό α­ντε­πί­θε­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Για­τί μό­νο έ­τσι θα κερ­δί­σου­με ό­σα μας α­νή­κουν και θα κά­νου­με τη ζω­ή μας κα­λύ­τε­ρη.

Α­θή­να, 8 Δε­κέμ­βρη 2005

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,236ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,009ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
423ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα